Ustrój polityczny od 1926 do 1939r. - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój polityczny od 1926 do 1939r. - omówienie  - strona 1 Ustrój polityczny od 1926 do 1939r. - omówienie  - strona 2 Ustrój polityczny od 1926 do 1939r. - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Ustrój polityczny w latach 1926 - 1935
Zmiana konstytucji 1926
Po zamachu majowym sprawa zmiany konstytucji stała się możliwa do wykonania, po przedstawieniu projektu zmian do konstytucji, zmierzających do wzmocnienia pozycji prezydenta i usprawnienia działalności sejmu, projekt po licznych poprawkach zostal przyjęty w VIII 1926. Prezydent został wyposażony w samodzielne prawo rozwiązania sejmu i senatu, decyzja prezydenta zapadała na wniosek rady ministrów, sejm utracił prawo samorozwiązania się
Prezydent otrzymał prawo wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, między kadencjami obu izb w razie nagłej konieczności(z wyjątkiem spraw wymienionych) lub podczas kadencji na mocy ustawowego upoważnienia. Jeśli sejm i senat nie uchwaliły ani nie odzuciły budżetu w ustalonym terminie prezydent uznawał projekt rządu
Wotum nieufności dla rządu miał być głosowany na następnym posiedzeniu sejmu od podania wniosku. Pozaparlamentarny system rządów w latach 1926 1935
Funkcje sejmu i senatu zostały poddane ograniczeniem w celu ich degradacji jako najwyższych organów państwowych. Wraz z uchwaleniem noweli sejm i senat udzieliły prezydentowi szerokie uprawnienia do wprowadzenie rozporządzeń z mocą ustawy w zakresie reorganizacji administracji, uporządkowania stanu prawnego, wymiaru sprawiedliwości, świadczeń społecznych i naprawy stanu gospodarczego państwa. Od tego momentu kompetencje parlamentu praktycznie ograniczyły się do uchwalania budżetu. Niwelacji podlegała instytucja wotum nieufności dejmu do rz ądu wobec powoływania przez prezydenta rządu w tym samym lub nieco zmienionym składzie. Rząd wobec walki z sejmem przejawiał różne kontrakcje utrudniające prace sejmowi i dyskredytowaniem go w opinii publicznej; prezydent nadużywł prawa do odraczania i zamykania sesji sejmowych. Ko0nsolidacja opozycji doprowadziła do powstania centrolewu, wobec którego rządy sanacyjne wypowiedziały nieformalną wojnę na początku wyborów dokonano aresztowania przywódców sanacji i osadzono ich w więzieniu wojskowym w Brześciu, a uwolnionym po wyborach wytyczono procesy. Oprócz zastraszania opozycji rząd rozbijał partie choćby poprzez unieważnianie list. W systemie politycznym rządów sanacji następował stały wzrost roli i znaczenia rządu. System wielopartyjne formalnie nadal utrzymany zaczął przekształcać się w system partii dominującej, partie opozycyjne pozbawiono możliwości wpływania na politykę rządów, ich rola sprowadzała się tylko do krytyki rządów, obrony praw obywatelskich, ujawniania samowoli i nadużyć organów administracji. Grupa władzy dążyła do ograniczenia praw wolnościowych, które służyły do jej krytyki. Ustrój polityczny w latach 1935-39
Geneza konstytucji z 23 kwietnia 1935

(…)

… uległy intensyfikacji w 1930,w 1933 punktem wyjściowym stały się tezy konstytucyjne posła BBWR Stanisława Cara. Ostatecznie konstytucja została podpisana przez prezydenta 23 kwietnia 1935.
Zasady ustroju politycznego
Mechanizm działania państwa w systemie parlamentarnym został zmieniony w wyniku zamachu na autorytarny. Kryzys ustroju parlamentarnego ogarnął nie tylko Polskę ale i całą Europę zmierzając…
… - przed trybunałem stanu(6 sędziów i 6 zastępców spośród kandydatów przedstawionych przez sejm i senat).
Sejm i Senat
Sejm składał się z 208 posłów wybieranych w powszechnych, tajnych, równych i bezpośrednich wyborach w 104 dwu mandatowych okręgach. Czynne prawo wyborcze - 24 lata korzystający z praw cywilnych i obywatelskich i wojskowym, bierne 30 lat. Senat składał się z 96 senatorów powoływanych w 1/3 przez prezydenta i 2/3 przez tzw. Elitę(zasług, wykształcenie, zaufanie), bierne 40 lat.
Kadencja trwała 5 lat. Z kompetencji ustawodawczych utracił te z zakrsu wojska, rządu i administracji, pozostałe zostały ograniczone. Z kompetencji kontrolnych mogły żabć ustąpienia żądu(za zgodą prezydenta), pociągnąć ministra lub premiera do odpowiedzialności konstytucyjnej, prawo interpelacji, zatwierdzały corocznie…
… do odpowiedzialności konstytucyjnej
Na okres wojny:
wyznaczanie następcy
mianowanie naczelnego wodza
wydawanie dekretów dotyczących całego państwa z wyjątkiem zmiany konstytucji i przedłużenia kadencji izb, powoływania sejmu i senatu w pomniejszonym składzie Wszystkie uprawnienia prezydenta konstytucja dzieliła na prerogatywy(nie wymagające kontrasygnaty) i uprawnienia zwykłe
Rada ministrów
Powoływana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz