Ustrój polityczny od 1918 do 1926r. - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój polityczny od 1918 do 1926r. - omówienie  - strona 1 Ustrój polityczny od 1918 do 1926r. - omówienie  - strona 2 Ustrój polityczny od 1918 do 1926r. - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Ustrój polityczny 1918 - 1926
System ustrojowy stworzony przez dekret 22 XI 1918
Określał on tymczasowy ustrój państwa na okres przejściowy(do zwołania sejmu). Władzę najwyższą objął Juzio, który zajmował stanowisko Tymczasowego Naczelnika Państwa. Rząd składający się z prezydenta ministrów(premiera) i ministrów powoływany i odwoływany był przez naczelnika. Władze ustawodawczą Rada Ministrów i Naczelnik, wszystkie dekrety przez nich wydane traciły moc jeśli nie zostały zatwierdzone na I posiedzeniu Sejmu. Ustrój polityczny według małej konstytucji
Naczelnik państwa - został podporządkowany sejmowi, Reprezentował państwo na zewnątrz
Stał na czele administracji cywilnej i wojskowej
Każdy jego akt państwowy wymagał kontrasygnaty właściwego ministra
Na podstawie porozumienia z sejmem powoływał Rząd
Sejm wyłączne prawo uchwalania ustaw, które ogłaszał marszałek za kontrasygnatą prezydenta ministrów i właściwego ministra
Rząd
Ministrowie indywidualnie a rząd solidarnir odpowiadał przed sejmem
1 V 1920 przejściowo powołano Radę Obrony Państwa, która czasowo ograniczyła kompetencję sejmu(Naczelnik, 10 posłów, marszałek sejmu, premier, 3 ministrów 3 przedstawicieli wojska powołanych przez Naczelnego Wodza(Józia)). Geneza konstytucji 17 marca 1921
Komisja Konstytucyjna Sejmu Ustawodawczego zaczeła pracowac od razu po zwołaniu sejmu, wykorzystując projekty zgłoszone przez rząd, partie polityczne, a nawet osoby prywatne. Projekt konstytucji przedstawiła sejmowi w 1920, projekt oparty był głównie na rozwiązaniach III republiki Francuskiej, po burzliwych obradach i przyjęciu postanowień kompromisowych konstytucje zatwierdzono 17 III 1921.
Zasady ustroju politycznego
Zasada ciągłości państwa Polskiego - Rzeczpospolita nie była państwem nowym lecz wskrzeszonym, czego przejawem był wstęp nawiązujący do konstytucji 3 maja i mówiący o półtorawiekowej niewoli. Republikańska forma ustroju p0olitycznego - Art. 1 mówił, ze Polska jest Rzeczpospolitą Zasada zwierzchnictwa narodu - Art. 2 „Władza zwierzchnia Rzeczpospolitej należy do narodu”
Zasada Demokracji reprezentacyjnej - naród jako dzierżyciel władzy zwierzchniej nie sprawował jej bezpośrednio, ale przekazywał ją obieralnym organom. Zasad podziału władz - Organami państwa w zakresie ustawodawczym jest sejm i senat, wykonawcza prezydent z ministrami, sprawiedliwość niezawisłe sądy. System rządów parlamentarnych - stosunki między władzą wykonawcza i ustawodawczą konstytucja określała jako system rządów parlamentarnych, rząd sprawował swoja funkcję tak długo jak długo cieszył się zaufaniem większości parlamentu.

(…)

… umowy kartelowe musiały być pisemne i podlegały zgłoszeniu i rejestracji w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Decyzje o rozwiązaniu takiej umowy mógł powziąć sąd Kartelowy na wniosek ministra przemysłu i handlu, nowela sierpniowa przekazywała te kompetencje w całości ministrowi, którego decyzja mogła być uchylona przez sad kartelowy.
Przedsiębiorstwa państwowe
Początkowo przedsiębiorstwa państwowe…
… Przemysłowego i budowę portu w Gdyni. Prawo rolne i administracja rolna
Prawo rolne regulowało zakresie i metody ingerencji państwa w stosunki własnościowe i wytwórcze w rolnictwie. 10 III 1919 Reforma Rolna maksimum indywidualnego posiadania na 180 ha, nadwyżki ulegać miały wywłaszczeniu i parcelacji. 1920 - Ustawa o wykonaniu reformy rolnej(wywłaszczane miały być kolejno majątki państwowe, źle zorganizowane prywatne a później pozostałe), właściciel miał otrzymać odszkodowanie w wysokości połowy ceny rynkowej wywłaszczanego gruntu, po marcowej pełne. Wywłaszczenie i parcelacja organy administracji państwowej.
1925 - Reforma Rolna 180 ha, system parcelacji organy administracji rolnej, Państwowy Bank Rolny. Właściciele pełne odszkodowanie.
Uzupełnieniem reformy rolnej były:
komasacja - scalanie rozdrobnionych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz