Ustrój administracji publicznej notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 7686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój administracji publicznej notatki - strona 1 Ustrój administracji publicznej notatki - strona 2 Ustrój administracji publicznej notatki - strona 3

Fragment notatki:...Upoważnienie do wykonywania kompetencji – może być przez organ (lub inny podmiot) innemu organowi/podmiotowi administracji publicznej lub pracownikowi urzędu. Możliwe, jeśli zezwala na to prawo. Jest to swego rodzaju pełnomocnictwo. Organ wydający nie traci kompetencji, a organ upoważniony wykonuje decyzje na rachunek i w imieniu tego organu. Sam nie staje się organem administracji publicznej, ponieważ nie otrzymuje tej kompetencji jako własnych. Celem jest odciążenie organu administracji publicznej.
Przeniesienie kompetencji – dochodzi do utraty kompetencji przez organ dokonywujący przeniesienia. Organ na który to przeniesienie nastąpiło zyskuje ją jako własną. Na przeniesienie kompetencji musi zezwalać wyłącznie norma ustawowa. Organy administracji rządowej mogą zlecać zadania ze swego zakresu jednostkom samorządu terytorialnego. Do przeniesienia kompetencji może dojść wprost (ustawowo) lub pośrednio (porozumienie). ...


... Starosta
* organ wykonawczy (ustawa o samorządzie nie mówi o nim)
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Kierownik Starostwa
* starosta ma uprawnienie do działania w imieniu zarządu (gdy zarząd nie może się zebrać) o sprawach nie cierpiących zwłoki i jak jest naruszany interes publiczny, jednakże starosta nie może wydawać przepisów porządkowych.
Starosta i zarząd mają swój urząd: Starostwo Powiatowe. Organizację tego starostwa określa regulamin organizacyjny, który uchwala rada powiatu. Starosta organizuje pracę starostwa i jest jego kierownikiem. Organem uprawnionym do wydawania decyzji administracyjnych jest starosta. Starosta może uprawnić vicestaroste i innych członków zarządu do wydawania takich decyzji...

Ustrój organów administracji publicznej; Prof. Zdyb; 2011 rok
Ustrój administracji publicznej. Problemy podstawowe.
1.Podstawowe instrumenty kształtowania ustroju administracji publicznej. a. ZASADA PODZIAŁU WŁADZ
Doktryna polityczna przedstawiona przez J. Locke i K. Monteskiusza w XVII/XVIII w. Władza dzieli się na:
-wł. Wykonawczą- Prezydent + RM
-wł. Ustawodawcza- Sejm + Senat
-wł. Sądownicza- niezawisłe sądy
b. PODZIAŁ TERYTORIALNY Obecny 3-stopniowy podział administracyjny obowiązuje od 1.01.1999 r.
-1 stopień- 16 województw -2 stopień- 379 powiatów
- 65 grockich (miasta na prawach powiatu)- gmina o statucie miasta, wykonująca zadania powiatu. Organy: 1. Rada Miasta, 2. Zarząd Województwa. Należą do nich:-miasta liczące ponad 100 tys. mieszkańców oraz miasta, które przestały być siedzibą województw po reformie w 1998 r. - 314 ziemskich- składają się od kilku do kilkunastu gmin
-3 stopień- 2479 gmin
- 306 miejskich- gmina, która zawiera się w administracyjnych granicach miasta
- 597 miejsko-wiejskich - gmina w skład której wchodzi miasto i kilka wsi
- 1576 wiejskich - gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miast
Podstawa prawna: Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego 3-stopniowego podziału terytorialnego państwa. Typy podziału terytorialnego państwa:
•zasadniczy- wprowadzono 3 stopniowy podział terytorialny państwa: gminy, powiaty, województwa. Gmina-
podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.
•pomocniczy- tworzony dla organów o znaczeniu podstawowym, np. podział gmin na sołectwa, miasta na
dzielnice. Uzupełnia podział zasadniczy.
•dla celów specjalnych- nie pokrywa się z podziałem zasadniczym. Tworzony jest dla realizacji specjalnych zadań państwa, np. okręgi kolejowe, garnizony wojskowe, sądownictwa. Poza okręgami państwa istnieje podział np. na diecezje, parafie

(…)

…. Są to podmioty, które nie mają własnych kompetencji, lecz służą radą. Nie są organami administracji publicznej. Można podzielić je na:
a) obligatoryjne (muszą funkcjonować w RM)
1. Rada Legislacyjna. Organ opiniodawczo-doradczy w sprawach stanowienia prawa. Dokonuje ocen rządowych projektów ustaw.
2. Rządowe Centrum Legislacji. Zapewnia koordynacje działalności legislacyjnej organów administracji rządowej…
… środowiska)
Krajowa Rada Transplantacyjna (przy ministrze właściwym ds. zdrowia)
PRZEWODNICZĄCY KOMITETÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD RM
Komitety to ciała kolegialne. Ich przewodniczący poza funkcją podmiotu kierującego ich działalnością są również samodzielnymi jednoosobowymi organami administracji publicznej. Jego uprawnienia są analogiczne do uprawnień ministrów. Komitet Integracji Europejskiej zajmuje…
… (np. Agencja Rynku Rolnego)
Istotnymi składnikami sytemu kontroli w Polsce są: inspekcje (np. Państwowa Inspekcja Sanitarna), dozory i nadzory (np. Urząd Dozoru Technicznego). Są to instytucje, podmioty zbiorcze będące organami inspekcji. Główni inspektorzy działający przy pomocy Inspektoratów zajmują pozycje centralnych organów administracji rządowej. Moją własne zadania i kompetencje. Podporządkowani są określonym ministrom i funkcjonują w strukturach działów administracji (wyjątek: Państwowa Inspekcja Pracy powiązana z Sejmem). Funkcje nadzorczo-regulatywne i kontrole w wydzielonych dziedzinach spraw.
TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
WOJEWÓDZKIE ORGANY
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Organy administracji zespolonej: wojewoda i działający pod jego zwierzchnictwem kierownicy zespolonych służb…
… poszczególnymi działami adm. rząd.; - Komitet Integracji Europ. INNE CENTRALNE ORGANY ADM. PAŃSTWOWEJ
Cechy: - nie są naczelnymi organami; - podporządkowane Premierowi, RM; - powoływane przez Premiera; - o właściwości miejscowej obejmującej obszar całego kraju. Lista organów centralnych nie jest stała.
Pozaresortowe organy (podlegające premierowi): - Szef Agencji Wywiadu; - Szef ABW; - Szef CBA; - Prezes UOKiK…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz