Ustawowy rachunek przepływu środków pieniężnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawowy rachunek przepływu środków pieniężnych - strona 1 Ustawowy rachunek przepływu środków pieniężnych - strona 2 Ustawowy rachunek przepływu środków pieniężnych - strona 3

Fragment notatki:

Ustawowy rachunek przepływu środków pieniężnych Filozofia konstrukcji ustawowego rachunku przepływu środków pieniężnych jest nieco inna.
1 Części rachunku występują w kolejności: część operacyjna A, inwestycyjna B,
finansowa C. Czyli zamieniona jest kolejność części finansowej i inwestycyjnej.
2 Część inwestycyjna jest traktowana analogicznie jak część operacyjna i finansowa, to
znaczy wynik części finansowej to wpływy minus wydatki. Stąd, ponieważ zazwyczaj
wydatki inwestycyjne są większe od oszczędności inwestycyjnych (np. sprzedaż nie
wykorzystywanych lub wymienianych na nowsze maszyn), wynik części inwestycyjnej
jest ujemny, a wynikowy przepływ całości środków jest równy A + B + C, a nie A -
B + C.
Ustawa o rachunkowości dzieli sprawozdanie na cztery zasadnicze części:
A - cash flow z działalności operacyjnej,
B - z działalności inwestycyjnej i
C - z działalności finansowej.
Ostatnia część D, E i F to krótkie podsumowanie, w którym należy również sprawdzić, czy
wynik pokrywa się z wartością środków pieniężnych z bieżącego roku zawartą w bilansie.
Od 1 stycznia 2002 r. ustawowy rachunek z przepływów środków pieniężnych może być
sporządzany zarówno, tak jak dotąd, metodą pośrednią, jak i metodą bezpośrednią.
Ustawowe sprawozdanie jest nadzwyczaj drobiazgowe, co może częściowo zaciemniać obraz
całości, a przede wszystkim stosunkowo trudne do wykonania. Niektóre pozycje
sprawozdania wymagają odwołania się nie tylko do bilansu, rachunku wyników oraz
informacji dodatkowej ale również do stanu kont na początku i końcu roku. Powoduje to,
że użytkownik zewnętrzny nie jest w stanie takiego sprawozdania samodzielnie zestawić na
podstawie rachunku wyników i bilansu. W prasie finansowej i rachunkowej można spotkać
opinie, że jest to wadą tego sprawozdania.
Rachunek przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wynik netto (zysk ze znakiem „ + ” strata ze znakiem „ - ”)
II. Korekty razem
1. + Amortyzacja
2. + Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. + Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. + Zysk (− strata) z działalności inwestycyjnej
5. + Zmiana stanu rezerw
6. − Zmiana stanu zapasów
7. − Zmiana stanu należności
8. + Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9a. + Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych
9b.− Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz