Ustawa o zmianie imienia i nazwiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o zmianie imienia i nazwiska - strona 1 Ustawa o zmianie imienia i nazwiska - strona 2 Ustawa o zmianie imienia i nazwiska - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu
s. 1/1
USTAWA
Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008
r. Nr 220, poz. 1414.
z dnia 17 października 2008 r.
o zmianie imienia i nazwiska1)
Art. 1.
Ustawa określa zasady zmiany imienia lub nazwiska na inne imię lub nazwisko oraz
właściwość organów administracji publicznej i tryb postępowania w sprawach zmiany imienia lub nazwiska.
Art. 2.
Ustawę stosuje się do:
1) obywateli polskich;
2) cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce pobytu stałego;
3) cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2.
Art. 3.
W rozumieniu ustawy:
1) zmiana imienia oznacza zmianę na inne imię lub zmianę pisowni imienia;
2) zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego;
3) członkiem rodziny jest małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę
imienia lub nazwiska.
Art. 4.
1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w
szczególności gdy dotyczą zmiany:
1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
2) na imię lub nazwisko używane;
3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
1)
Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach
osobistych oraz ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
2009-07-07
©Kancelaria Sejmu
s. 2/2
4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego
obywatelstwo również się posiada.
2. Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy, można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych
powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności
lub bezpieczeństwa osobistego.
Art. 5.
Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko
historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada
członków rodziny o tym nazwisku.
Art. 6.
1. Po zmianie nazwiska, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 1 pkt 4, nazwisko nie może
składać się z więcej niż dwóch członów.
2. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.
Art. 7.
1. Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska
rodowego.
2. Zmiana nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z
nazwiskiem rodowym, rozciąga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne
żądanie osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska.
Art. 8.
1. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci,
które zrodzą się z tego małżeństwa.
2. Zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej
zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody
przez dziecko.
3. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może
zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska
dziecka.
4. Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka powinna
zostać wyrażona osobiście przed organami, o których mowa w art. 12, lub w
formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za
granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
2009-07-07
©Kancelaria Sejmu
s. 3/3
Art. 9.
1. Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej
się o zmianę, zwanej dalej „wnioskodawcą”.
2. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka. Przepisy art. 8 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
Art. 10.
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście do organu, o którym mowa w art. 12.
2. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dopuszcza się złożenie wniosku o zmianę nazwiska bez zachowania wymogów
określonych w ust. 1 i 2 pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
Art. 11.
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:
1) dane osoby, której zmiana dotyczy:
a) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,
c) w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w
lit. b, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
d) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności,
zwany dalej „numerem PESEL”;
2) imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
3) uzasadnienie.
2. Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:
1) odpis zupełny aktu urodzenia;
2) odpis zupełny aktu małżeństwa;
3) odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska
rozciąga się na dzieci;
4) inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.
3. Do wniosku o zmianę imienia dołącza się:
1) odpis zupełny aktu urodzenia;
2) odpis zupełny aktu małżeństwa;
3) inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.
2009-07-07
©Kancelaria Sejmu
s. 4/4
4. Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-3 oraz w
ust. 3 pkt 1-2, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym
osoba ubiega się o zmianę nazwiska.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, wnioskodawca przedstawia
do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.
6. Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 5, nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL albo
zaświadczenie o nadaniu tego numeru na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 993, z późn. zm.2)).
Art. 12.
1. Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie
wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy
albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca – kierownik urzędu
stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca.
2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w ust. 1, w
sprawach określonych w ustawie rozstrzyga kierownik urzędu stanu cywilnego
właściwy dla miasta stołecznego Warszawy albo jego zastępca.
Art. 13.
1. Organy, o których mowa w art. 12, o zmianie imienia lub nazwiska niezwłocznie
informują:
1) kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy, a także miejsce sporządzenia aktów urodzenia jego małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska
rozciąga się na dzieci, przekazując decyzję o zmianie imienia lub nazwiska;
2) organ gminy prowadzący ewidencję ludności właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy i jego małoletnich dzieci, jeżeli zmiana
nazwiska rozciąga się na dzieci; w przypadku braku miejsca pobytu stałego
tych osób – organ gminy prowadzący ewidencję ludności właściwy ze
względu na ich ostatnie miejsce pobytu stałego lub organ gminy prowadzący ewidencję ludności właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego
trwającego ponad 3 miesiące, jeżeli wnioskodawca lub jego małoletnie
dzieci są zameldowani wyłącznie na ten pobyt, przekazując zawiadomienie
o zmianie imienia lub nazwiska;
3) ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który prowadzi ewidencję
ludności w formie zbioru danych osobowych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli wnioskodawca lub jego
małoletnie dzieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nigdy nie posiadali miejsca pobytu stałego oraz nie posiadają miejsca pobytu czasowego
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz.
1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056 i Nr 195, poz.
1198.
2009-07-07
©Kancelaria Sejmu
s. 5/5
trwającego ponad 3 miesiące, przekazując zawiadomienie o zmianie imienia
lub nazwiska;
4) organ, który wydał dowód osobisty wnioskodawcy i jego małoletnim dzieciom, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na te dzieci, przekazując zawiadomienie o zmianie imienia lub nazwiska.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4, zawiera:
1) dane, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1;
2) imię (imiona) lub nazwisko (nazwiska), na jakie nastąpiła zmiana;
3) nazwę organu, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska;
4) oznaczenie i datę wydania decyzji.
3. Decyzja i zawiadomienie, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przekazywane
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w formie dokumentów elektronicznych.
Art. 14.
1. Określone w ustawie zadania i kompetencje kierownika urzędu stanu cywilnego i
jego zastępcy są zadaniami z zakresu administracji rządowej.
2. Wojewodowie sprawują nadzór nad realizacją zadań, o których mowa w art. 12 i
art. 13 ust. 1, przez kierowników urzędów stanu cywilnego.
3. Wojewoda jest organem wyższego stopnia w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje zwierzchni nadzór nad
sprawami objętymi niniejszą ustawą.
Art. 15.
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.3)) w art. 14:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dane dotyczące zmiany stanu cywilnego oraz innych zmian w aktach stanu
cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje niezwłocznie do
organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby, której dane dotyczą, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego osoby – do
organu właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz do organu, który wydał dowód
osobisty.”;
2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do przekazywania danych dotyczących zmiany imienia lub nazwiska dokonanej na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia
i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz. 1414) stosuje się przepisy tej ustawy.”;
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz.
1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056 i Nr 195, poz.
1198.
2009-07-07
©Kancelaria Sejmu
s. 6/6
3) uchyla się ust. 3.
Art. 16.
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225,
poz. 1635, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o
zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;”;
2) w części I załącznika uchyla się ust. 6.
Art. 17.
Traci moc ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z
2005 r. Nr 233, poz. 1992 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125).
Art. 18.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
4)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz.
859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182,
poz. 1121, Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367.
2009-07-07
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz