Ustawa o Radzie Ministrów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o Radzie Ministrów - strona 1 Ustawa o Radzie Ministrów - strona 2 Ustawa o Radzie Ministrów - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu
s. 1/1
Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z
2003 r. Nr 24, poz.
199, Nr 80, poz. 717,
z 2004 r. Nr 238, poz.
2390, Nr 273, poz.
2703, z 2005 r. Nr
169, poz. 1414, Nr
249, poz. 2104, z 2006
r. Nr 45, poz. 319, Nr
170, poz. 1217, Nr
220, poz. 1600, z 2008
r. Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 42, poz.
337, Nr 98, poz. 817,
Nr 157, poz. 1241, Nr
161, poz. 1277.
USTAWA
z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o Radzie Ministrów
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Rada Ministrów (Rząd) działa kolegialnie.
Art. 2.
1. Rada Ministrów, wykonując ustanowione dla niej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach zadania i kompetencje, rozpatruje sprawy i podejmuje
rozstrzygnięcia na posiedzeniach.
2. Rada Ministrów może również rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (drogą obiegową).
3. Organizację i tryb swojej pracy Rada Ministrów określa w regulaminie.
Art. 3.
Przepisy ustawy dotyczące ministrów stosuje się również do osób, o których mowa
w art. 147 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział 2
Członkowie Rady Ministrów
Art. 4. (skreślony).
Art. 5.
W celu wykonania zadań i kompetencji określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej i ustawach, Prezes Rady Ministrów może w szczególności:
1) wyznaczyć ministrowi zakres spraw, w których minister ten działa z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów;
2009-10-13
©Kancelaria Sejmu
s. 2/2
2) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących
poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od ministra, kierownika urzędu
centralnego lub wojewody oraz od pracowników urzędów organów administracji rządowej po zawiadomieniu właściwego ministra, kierownika urzędu
centralnego lub wojewody;
3) zarządzić przeprowadzenie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk
członków Rady Ministrów;
4) zwoływać, brać udział i przewodniczyć posiedzeniom organów pomocniczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, bez względu na ich
skład i zakres działania;
5) zwoływać posiedzenia, z udziałem właściwych ministrów, kierowników
urzędów centralnych lub wojewodów i im przewodniczyć;
6) przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek
strony, sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego ministra lub kierownika centralnego urzędu do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, zawiadamiając o tym wszystkie inne właściwe organy oraz strony;
7) rozstrzygać o zakresie działania ministrów w razie sporu kompetencyjnego
między ministrami.
Art. 6.
1. W razie nieobecności Prezesa Rady Ministrów lub w innym wypadku czasowej
niemożności wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Ministrów, pracami Rady Ministrów kieruje wiceprezes Rady Ministrów wyznaczony przez
Prezesa Rady Ministrów lub jeden z ministrów, jeżeli wiceprezes Rady Ministrów nie został powołany.
2. Wiceprezes Rady Ministrów wykonuje, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, zadania i kompetencje w zakresie powierzonym przez Prezesa Rady Ministrów.
3. (skreślony).
Art. 7.
1. Członek Rady Ministrów uczestniczy, na zasadach określonych w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w ustalaniu polityki państwa, ponosząc za treść i za
realizację działań Rządu odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
2. Członek Rady Ministrów jest obowiązany, w zakresie swojego działania,
do inicjowania i opracowywania polityki Rządu, a także przedkładania inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów

(…)

… z zakresu spraw należących do właściwości Centrum.
2b. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Centrum ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i adres Centrum;
2) określenie stanowiska;
2009-10-13…
…, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2d. Nabór na stanowisko Prezesa Centrum przeprowadza zespół, powołany przez
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia…
… przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazwę i adres Centrum;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu
kandydata.
2j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
3. Prezes Centrum wykonuje czynności ze stosunku pracy wobec osób zatrudnionych w Centrum oraz inne czynności przewidziane w obowiązujących ustawach
dla kierownika urzędu.
2009-10-13
©Kancelaria Sejmu
s. 8/8
4. Wiceprezesów Centrum powołuje Prezes Rady…
… w ust. 2e, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko,
uzyskanych w trakcie naboru.
2g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres Centrum;
2) określenie stanowiska…
… Ministrów powołuje członków Rady Legislacyjnej.
2009-10-13
©Kancelaria Sejmu
s. 5/5
3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zadania oraz szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania Rady Legislacyjnej.
4. Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Rady Legislacyjnej ustala, w drodze rozporządzenia:
1) zasady techniki prawodawczej;
2) (uchylony).
5. Prezes Rady Ministrów wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
określi w szczególności elementy metodyki przygotowania i sposób redagowania projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych normatywnych aktów prawnych, a także warunki, jakim powinny odpowiadać uzasadnienia projektów
normatywnych aktów prawnych, jak również reguły przeprowadzania zmian w
systemie prawa. Stosowanie zasad techniki prawodawczej powinno zapewnić…
… Ministrów, upoważniony przez Radę Ministrów, reprezentuje
Rząd przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach rozpatrywanych z
inicjatywy Rady Ministrów. W takim wypadku minister składa, po porozumieniu się z Prezesem Rady Ministrów, wszelkie oświadczenia w imieniu Rządu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do reprezentowania Rządu w innych
sprawach rozpatrywanych przez Sejm. W takim wypadku…
… w
szczególności spójność i kompletność systemu prawa oraz przejrzystość tekstów
normatywnych aktów prawnych, z uwzględnieniem dorobku nauki i doświadczeń praktyki.
6. (uchylony).
Art. 14a.
Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rządowe Centrum Legislacji jako państwowa
jednostka organizacyjna podległa Prezesowi Rady Ministrów.
Art. 14b.
Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej „Centrum”, zapewnia koordynację…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz