Centrum badania opinii społecznej - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Centrum badania opinii społecznej - omówienie - strona 1 Centrum badania opinii społecznej - omówienie - strona 2 Centrum badania opinii społecznej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu
s. 1/4
Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997
r. Nr 30, poz. 163, z
2002 r. Nr 153, poz.
1271, z 2007 r. Nr 82,
poz. 560.
USTAWA
z dnia 20 lutego 1997 r.
o fundacji - Centrum Badania Opinii Społecznej
Art. 1.
Ustanawia się fundację pod nazwą "Centrum Badania Opinii Społecznej", zwaną
dalej "CBOS".
Art. 2.
CBOS nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji.
Art. 3.
Siedzibą CBOS jest miasto stołeczne Warszawa.
Art. 4.
1. Celem CBOS jest prowadzenie badań opinii społecznej na użytek publiczny.
2. Zadaniami CBOS w szczególności są:
1) inspirowanie, organizowanie i prowadzenie prac dotyczących badania opinii
społecznej,
2) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie danych z badań opinii społecznej,
3) upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o stanie i tendencjach zmian opinii społecznej,
4) przekazywanie wyników badań organom państwowym, instytucjom publicznym i - za pośrednictwem środków masowego przekazu informacji - społeczeństwu,
5) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej związanej z realizacją
zadań, o których mowa w pkt 1-4.
Art. 5.
CBOS wyposaża się nieodpłatnie w mienie należące do jednostki budżetowej o nazwie "Centrum Badania Opinii Społecznej".
Art. 6.
Organami CBOS są:
2007-06-13
©Kancelaria Sejmu
s. 2/4
1) Rada CBOS, zwana dalej "Radą",
2) Dyrektor CBOS, zwany dalej "Dyrektorem".
Art. 7.
Do obowiązków Rady należy:
1) zatwierdzanie rocznego planu działalności CBOS w zakresie zadań finansowanych w sposób określony w art. 10 ust. 1,
2) opiniowanie rocznego planu działalności, w zakresie określonym w art. 4 ust.
2,
3) zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności, w tym finansowego,
4) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów opinii w sprawach, o których mowa w art. 15 ust. 2,
5) inne kompetencje określone w ustawie i statucie.
Art. 8.
1. W skład Rady wchodzą:
1) po jednym przedstawicielu Sejmu i Senatu, powoływanych odpowiednio
przez Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu,
2) przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
3) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,
4) 7 przedstawicieli powołanych przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób
przedstawionych przez rady naukowe placówek prowadzących działalność w
zakresie socjologii, stosowanych nauk społecznych, studiów społecznych i
studiów politycznych oraz ogólnopolskie stowarzyszenia naukowe zrzeszające socjologów.
2. Kadencja Rady trwa dwa lata.
Art. 9.
1. Dyrektor jest zarządem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984
r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203).
2. Dyrektora powołuje, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3, Rada na okres pięciu lat.
Art. 10.
1. CBOS otrzymuje z budżetu państwa dotacje na utrzymanie oraz realizację zadań
w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 pkt 1-4 oraz na finansowanie wydawnictw
niekomercyjnych.
2. Źródłami finansowania CBOS są także:
1) dochody z majątku CBOS,
2) dochody z działalności gospodarczej CBOS,
3) subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
2007-06-13
©Kancelaria Sejmu
s. 3/4
Art. 11.
CBOS może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji jego celów, w
zakresie i w sposób przewidziany w statucie, o którym mowa w art. 12 ust. 1, przy
czym działalność ta może być prowadzona także w zakresie określonym w art. 4 ust.
2.
Art. 12.
1. Szczegółowy zakres działania i kompetencje organów CBOS określa statut. Statut określa również tryb działania Rady oraz zasady organizacji wewnętrznej
CBOS.
2. Statut CB ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz