Ustawa o pozyskiwaniu funduszy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o pozyskiwaniu funduszy - strona 1 Ustawa o pozyskiwaniu funduszy - strona 2 Ustawa o pozyskiwaniu funduszy - strona 3

Fragment notatki:


Art. 1. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę
politykę oraz tryb współpracy między nimi.
2. Ustawy nie stosuje się do programów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego
Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem przepisów rozdziałów 1, 2 i 7. Art. 2. Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych
i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego
rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej,
podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w
skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Art. 3. Politykę rozwoju prowadzą:
1) Rada Ministrów;
2) samorząd województwa;
3) samorząd powiatowy i gminny. Art. 4. 1. Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, przy pomocy
programów służących osiąganiu celów, o których mowa w art. 2, z wykorzystaniem
środków publicznych.
3. Polityka rozwoju może być prowadzona również na podstawie instrumentów
prawnych i finansowych określonych w odrębnych przepisach. Art. 5. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł
zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu;
2) instytucja zarządzająca - właściwego ministra, ministra właściwego do
spraw rozwoju regionalnego lub, w przypadku regionalnego programu
operacyjnego, zarząd województwa, odpowiedzialnych za przygotowanie
i realizację programu operacyjnego;
3) instytucja pośrednicząca - organ administracji publicznej lub inną jednostkę
sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze
porozumienia zawartego z instytucją zarządzającą, część zadań związanych
z realizacją programu operacyjnego; instytucja pośrednicząca pełni
funkcje instytucji pośredniczącej w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z
31.07.2006, str. 25-78); „ instytucja po ś rednicz ą ca”: ka

(…)

… i prawidłowości transakcji będących podstawą
wydatków objętych końcową deklaracją wydatków, do
której dołącza się końcowe sprawozdanie audytowe.
31.7.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210/55
2. Instytucja audytowa zapewnia, że czynności audytowe
uwzględniają uznane w skali międzynarodowej standardy
audytu.
3. W przypadku gdy audyty i kontrole, o których mowa
w ust. 1 lit. a) i b), są przeprowadzane…
… informacje o dużych projektach:
a) informacje o podmiocie odpowiedzialnym za ich wdrażanie;
b) informacje o charakterze inwestycji oraz jej opis, wartość
finansową i lokalizację;
c) wyniki studiów wykonalności;
31.7.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210/47
d) harmonogram realizacji projektu oraz, jeżeli spodziewany
okres wdrażania danej operacji wykracza poza okres programowania,
etapy…
… rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z
31.07.2006, str. 25-78); „instytucja pośrednicząca”: każdy podmiot lub instytucja
publiczna lub prywatna, za której działalność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz