Pojęcia na podstawie artykułów - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia na podstawie artykułów - omówienie - strona 1 Pojęcia na podstawie artykułów - omówienie - strona 2 Pojęcia na podstawie artykułów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Art. 1.
Ustawy o polityce rozwoju nie stosuje się wtedy, kiedy program jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski
Fundusz Rybacki
Art. 2; Art. 3
polityka rozwoju → zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju → Rada Ministrów (KRAJ) | Samorząd Województwa (REGION) | Samorząd Powiatowy i Gminy (LOKALNIE)
Art.4
polityka rozwoju realizowana na podstawie strategii rozwoju za pomocą programów. Programy służą ociąganiu celów i wykorzystują środki publiczne. Polityka rozwoju prowadzona może być też za pomocą innych instrumentów, zawartych w innych przepisach
Art. 5.
BENEFICJENT → osoba fizyczna, prawna lub organizacja, która nie posiada osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowe z budżetu państwa lub ze źródeł zagr. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA → odpowiedzialna za przygotowanie i realizację programu operacyjnego.
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA → instytucja, której powierzono część zadań związanych z realizacją projektu
INSTYTUCJA WZDAŻAJĄCA → instytucja, która realizuje zadania odnoszące się do beneficjentów. To także instytucja pośrednia II stopnia.
INSTYTUCJA AUDYTOWA → niezależny organ administracji publicznej, odpowiedzialny za weryfikację skutecznego działania systemu zarządzania i kontroli. KONTRAKT WOJEWÓDZKI → umowa o dofinansowanie programu operacyjnego zawierana przez właściwego ministra z zarządem województwa. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW → spełnienie przez wydatki poniesione w ramach programów operacyjnych kryteriów np. spójności z postanowieniami programu operacyjnego.
PARTNERZY SPOŁECZNI I GOSPODARCZY → organizacje pracodawców i związki zawodowe reprezentatywne, samorządy zawodowe, izby gospodarcze, NGOsy, jednostki naukowe.
PROJEKT → przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podst. decyzji/umowy o dofinansowanie, zawierającej między beneficjentem a odpowiednią instytucją.
SYSTEM REALIZACJI → zasady i procedury obowiązujące instytucje biorące udział w realizacji programu (zarządzanie, monitoring, ewaluacja, kontrola, środki odwoławcze)
Art. 14.c
Tworzy się „narodową strategię rozwoju”. Jest to dokument, który jest podstawą zapewnienia realizacji europejskiej polityki spójności w Polsce.
każdy projekt strategii rozwoju poddawany jest konsultacjom.

(…)

…,
przedstawiciele samorządów terytorialnych,
przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych,
przedstawiciel instytucji ds. koordynacji strategicznej,
przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów.
Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego mogą brać udział w posiedzeniach Komitetów w roli doradców…
… Finansowych Unii Europejskiej) oraz 16 urzędów kontroli skarbowej umiejscowionych na poziomie województwa. W każdym z urzędów kontroli skarbowej zostały utworzone wyodrębnione komórki organizacyjne odpowiedzialne za kontrolę środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Zadania
Instytucja Audytowa odpowiedzialna jest za ogół prac związanych z wydaniem zapewnienia, że system zarządzania i kontroli programów…
…, czy system zarządzania i kontroli funkcjonuje skutecznie,
przedłożenie Komisji Europejskiej, nie później niż do 31 marca 2017 r., deklaracji zamknięcia oraz końcowego sprawozdania audytowego.
W ramach wyżej opisanych prac Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej nadzoruje, koordynuje i zapewnia odpowiednią jakość pracy urzędu kontroli skarbowej. Departament ten może wykorzystywać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz