Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - strona 1 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - strona 2 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - strona 3

Fragment notatki:


Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju polityka rozwoju → zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w  celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju → Rada Ministrów (KRAJ) |  Samorząd Województwa (REGION) | Samorząd Powiatowy i Gminy (LOKALNIE) polityka rozwoju realizowana na podstawie strategii rozwoju.  BENEFICJENT → osoba fizyczna, prawna lub organizacja, która nie posiada osobowości prawnej,  której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowe z budżetu państwa lub ze  źródeł zagr. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA → odpowiedzialna za przygotowanie i realizację programu  operacyjnego. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA → instytucja, której powierzono część zadań związanych z  realizacją projektu INSTYTUCJA WZDAŻAJĄCA → instytucja, która realizuje zadania odnoszące się do  beneficjentów. To także instytucja pośrednia II stopnia. INSTYTUCJA AUDYTOWA → niezależny organ administracji publicznej, odpowiedzialny za  weryfikację skutecznego działania systemu zarządzania i kontroli.  KONTRAKT WOJEWÓDZKI → umowa o dofinansowanie programu operacyjnego zawierana  przez właściwego ministra z zarządem województwa.  KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW → spełnienie przez wydatki poniesione w ramach  programów operacyjnych kryteriów np. spójności z postanowieniami programu operacyjnego. PARTNERZY SPOŁECZNI I GOSPODARCZY → organizacje pracodawców i związki zawodowe  reprezentatywne, samorządy zawodowe, izby gospodarcze, NGOsy, jednostki naukowe. PROJEKT → przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podst.  decyzji/umowy o dofinansowanie, zawierającej między beneficjentem a odpowiednią instytucją. SYSTEM REALIZACJI → zasady i procedury obowiązujące instytucje biorące udział w realizacji  programu (zarządzanie, monitoring, ewaluacja, kontrola, środki odwoławcze) każdy projekt strategii rozwoju poddawany jest konsultacjom.  STRATEGIE ROZWOJU 1) DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU → co najmniej 15 lat. Trendy,  wyzwania, zrównoważony rozwój, koncepcja, scenariusze, cele, uwzględnia też  uwarunkowania wynikające z członkostwa w UE. Koordynuje to Prezes Rady Ministrów  lub przedstawiciel przez premiera wybrany. Nową strategię uchwala się na co najmniej 1 rok  przed upływem obowiązującej. Przyjmowana w drodze uchwały  MOŻE  być aktualizowana. 2) ŚREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU → okres 4-10 lat, diagnozy,  prognozy. Opracowywana i uzgadniana przez ministra właściwego, uwzględnia to co jest w  długookresowej strategii. Do 31 lipca może być zgłaszana przez premiera do Parlamentu.  MUSI  być aktualizowana co najmniej raz na 4 lata. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz