Ustawa o Narodowym Banku Polskim z 1989 r.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o Narodowym Banku Polskim z 1989 r. - strona 1 Ustawa o Narodowym Banku Polskim z 1989 r. - strona 2 Ustawa o Narodowym Banku Polskim z 1989 r. - strona 3

Fragment notatki:

Ustawa o Narodowym Banku Polskim z 1989 r. Głównym celem działalności NBP było umacnianie pieniądza polskiego i współdziałanie w realizacji polityki gospodarczej
Działalność NBP skupiała się na 1. Emisji pieniądza
2. udzielaniu kredytu refinansowego innym bankom
3. przyjmowanie lokat
4. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
5. organizowanie obrotu walutami
6. obsługa budżetu państwa
7. współdziałanie w zakresie kształtowania polityki gospodarczej państwa.
8. kształtowanie i inicjowanie polityki pieniężnej w tym walutowej
9. kontrola funkcjonowania i rozwoju sektora bankowego
10. NBP współpracuje z międzynarodowymi instytucjami finansowymi
11. gromadzi rezerwy obowiązkowe
12. ogłasza kursy walut Prezes NBP 1. Współpracuje z Ministrem Finansów w opracowaniu bilansu płatniczego
2. opracowuje sprawozdania w tym zakresie 3. przedstawia projekty założeń polityki pieniężnej
4. Ustala stopę rezerw obowiązkowych 5. przedstawia sprawozdania z realizacji założeń polityki pieniężnej Sejmowi i Radzie Ministrów i sprawozdania z realizacji bilansu płatniczego
6. Może w przypadku zagrożenia wprowadzić ograniczenia wielkości środków pieniężnych przekazywanych przez banki do dyspozycji kredytobiorców
7. Ustala jednolite zasady rachunkowości , plan kont
8. Ustala zasady przechowywania jednostek pieniężnych i ich transportowania
9. Wydaje zarządzenia ogłaszane w Monitorze Polskim
10. wydaje zarządzenia wewnętrzne i instrukcje służbowe
11. Wydaje dziennik urzędowa NBP
12. Upoważnia bank do dokonywania czynności dewizowych
13. Czuwa nad nadzorem bankowym , upoważnia pracowników innych banków do czynności nadzorczych
14. wydaje zgodę na powstanie banków spółek akcyjnych i banków spółdzielczych w porozumieniu z Ministrem Finansów.
15. W ramach nadzoru bankowego może ukarać bank
Art. 51 Określał skład i zakres działania Zarządu NBP
Skład zarządu Zastępca prezesa, prezesi , członkowie zarządu
Zarząd rozpatruje zagadnienia z zakresu działalności NBP
1. bilansu płatniczego
2. systemu pieniężnego i kredytowego
3. polityki pieniężnej
4. obiegu pieniądza i rozliczeń
5. projektów podstawowych aktów normatywnych 6. ocen sytuacji pieniężnej
7. polityki stopy %
8. prowizji i opłat bankowych
9. bilansów oraz planów NBP
10. polityki kadrowej i płacowej
11. organizacji i rachunkowości


(…)

… z zagranicą
Według nowego prawa bankowego z 1997r. są trzy organy NBP
1. Prezes
2. Zarząd
3. Rada Polityki Pieniężnej
dodatkowo jest powoływana Komisja Nadzoru Bankowego
NBP
1.Głównym celem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu 2.Realizuje politykę walutową ustaloną przez Radę PP. Zasady ustalania kursu walutowego ustala Rada Ministrów w porozumieniu…

Prezes NBP
Wybierany na 6 lat maksymalnie na dwie kadencje
może być odwołany w wyjątkowych wypadkach
1. Jest przełożonym pracowników NBP
2. Przewodniczy radzie Polityki pieniężnej, Zarządowi, Komisji Nadzoru Bankowego i reprezentuje NBP na zewnątrz.
3. określa zasady przechowywania wartości pieniężnych oraz transportowania
4. przekłada w imieniu Rady kwartalne i roczne informacje o bilansie płatniczym…

6) ocena funkcjonowania systemu bankowego
7) uchwalanie planu działalności i planu finansowy NBP
8) zasady gospodarowania funduszami NBP
9) określanie zasad polityki kadrowej i płacowej
10)Uchwalanie rocznego sprawozdania z działalności NBP
11)opracowanie bilansów obrotów płatniczych państwa z zagranicą
12) sporządzanie bilansu NBP oraz rachunku zysku i strat
Komisja Nadzoru Bankowego
Sprawuje…
… może być nastawiona na stabilizację stóp % lub na kształtowanie podaży pieniądza. Dotyczy wszystkich banków. Niskie ceny weksli mogą zachęcać kapitał krótkoterminowy do przypływów. Jest to polityka uważana za najskuteczniejszą
Operacje te najczęściej stosowane w USA , pierwsze w 1938r. , we Francji -1977r, w Szwecji -1989r. W Polsce mogły być wprowadzone dopiero od 1992r. kiedy powstała Krajowa Izba Rozliczeniowa
…,
- kontrolowanie agregatów kredytowych.
Ad.3. - transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych na rynku międzybankowym,
- baza monetarna,
- poziom stóp procentowych rynku pieniężnego.
Ustalanie celów polityki pieniężnej w zależności od rodzaju zaburzeń:
1. Zaburzenia popytowe - pieniądz rezerwowy lub baza monetarna,
2. Zaburzenia aktywów finansowych - stopa procentowa,
3. Zaburzenia popytu na pieniądz…
… wydatki i udziela pożyczek
3. Utrzymuje rezerwy walutowe, reguluje kurs waluty krajowej na rynku walutowym
Instrumenty polityki monetarnej - instrumenty kontroli ogólnej
- rezerwy obowiązkowe
- stopa redyskontowa
- operacje otwartego rynku
Rezerwy
Poprzez rezerwy bank centralny reguluje dopływ pieniądza do rynku.
Można stosować kilka stóp rezerw , np. w 1980 r. w USA każdy bank miał obowiązek…
… na płynność bez bezpośredniego wpływu na stopy procentowe, może być wzmocnieniem do zastosowanej wysokiej stopy procentowej.
Stopa refinansowa , redyskontowa i lombardowa
Zaciągnięcie pożyczki w banku centralnym polega na odsprzedaży weksli handlowych odkupionych od klienta. Stopa redyskontowa jest ceną odsprzedaży.
Bank Francji przyjmuje do redyskonta weksle handlowe 90 - dniowe, weksle skarbowe, weksle…
… skarbowe.
Kredyt refinansowy
W 1989r. bezpośrednie refinansowanie banków stanowiło 65% całości kredytu, po tym roku kredyt refinansowy przeznaczony był tylko na cele specjalne na finansowanie starego portfela kredytowego i rolnictwa
Kredyt redysjkontowy i lombardowy
Od 1990r. nowe kredyty kredyt redyskontowy i lombardowy, zmniejszał się udział refinansowania banków.
Udział kredytu refinansowego w pasywach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz