ustawa budżetowa na rok 2004

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ustawa budżetowa na rok 2004 - strona 1 ustawa budżetowa na rok 2004 - strona 2 ustawa budżetowa na rok 2004 - strona 3

Fragment notatki:


  Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu        USTAWA BUDŻETOWA   NA ROK 2008     z dnia 23 stycznia 2008 r.    Art. 1.  1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączne dochody budżetu państwa na kwotę  281.892.096   tys. zł, z tego:   1) podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa na kwotę 246.609.986  tys. zł;   2) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi na kwotę  35.282.110 tys. zł.   2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki budżetu państwa na kwotę nie  większą niż 308.982.737 tys. zł.   3. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 27.090.641 tys. zł.     Art. 2.  Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę  238.999.862 tys. zł, a rozchody  budżetu państwa na kwotę 211.909.221 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku  nr 3.     Art. 3.  Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu  państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2007  r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z  prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych oraz przychody z  innych tytułów.     Art. 4.  1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych  kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych  nie może przekroczyć kwoty 70.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę:  1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty  kapitału;   2) papierów  wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup,  przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.      2   2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów  wartościowych, przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę  innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na  spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń  sądów lub  innych tytułów.  3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na  cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.     Art. 5.  Upoważnia się Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych  w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.     Art. 6.  Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 15.000.000  tys. zł.    Art. 7.  Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych  S.A. - z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz  gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 11.000.000 tys. zł. 

(…)

… mnożnikowymi systemami wynagrodzeń
(osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, osób zajmujących
wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami
państwowymi, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków
samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb
obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji,
ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy
Służby Celnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości
lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości
albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby
Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz żołnierzy
zawodowych i funkcjonariuszy),
b) kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2008 r.) dla
osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
2) kwoty bazowe dla:
a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości
1.766,46 zł,
b) osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi
stanowiskami państwowymi, członków korpusu służby cywilnej,
etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów
regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum
Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich,
funkcjonariuszy Służby Celnej - w wysokości 1.837,10 zł,
c) sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki
organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego
nadzorowanej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz