minimalne wynagrodzenie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
minimalne wynagrodzenie - omówienie - strona 1 minimalne wynagrodzenie - omówienie - strona 2 minimalne wynagrodzenie - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Dz.U.2002.200.1679
2006.01.01
zm.
Dz.U.2005.157.1314 art. 1
USTAWA
z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
(Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r.)
Art. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) "Trójstronna Komisja" - Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych, o której
mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89);
2) "prognozowany wskaźnik cen" - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem, przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej;
3) "wskaźnik cen" - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";
3a) "przeciętne wynagrodzenie" - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce
narodowej, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";
4) "prognozowany wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia" - średnioroczny wskaźnik
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przyjęty do opracowania projektu
ustawy budżetowej;
5) "wydatki gospodarstw domowych" - przeciętne w roku miesięczne wydatki na jedną osobę
na towary i usługi konsumpcyjne dla 20% osób o najniższych dochodach w gospodarstwach
domowych pracowników, uzyskane z prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny
badania budżetów gospodarstw domowych;
6) "wskaźnik udziału dochodów z pracy najemnej" - przeciętny w roku udział dochodów z
pracy najemnej w wydatkach gospodarstwa domowego dla 20% osób o najniższych
dochodach w gospodarstwach domowych pracowników, uzyskany z prowadzonego przez
Główny Urząd Statystyczny badania budżetów gospodarstw domowych;
7) "przeciętna liczba osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie" - przeciętna w roku
liczba osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie dla 20% osób o najniższych
dochodach w gospodarstwach domowych pracowników, uzyskana z prowadzonego przez
Główny Urząd Statystyczny badania budżetów gospodarstw domowych;
8) "rok następny" - rok, na który ustala się wysokość minimalnego wynagrodzenia;
9) "rok poprzedni" - rok poprzedzający rok, w którym odbywają się negocjacje Trójstronnej
Komisji.
Art. 2. 1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego dalej "minimalnym
wynagrodzeniem", jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji.
2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Trójstronnej
Komisji:
1) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem
zmiany wysokości tego wynagrodzenia, zgodnie z art. 3;
2) informację o wskaźniku cen w roku poprzednim;
3) informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen oraz wskaźniku przeciętnego
wynagrodzenia;
3a) wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają
się negocjacje;
4) informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim;
5) informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób
na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim;
6) informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim
według rodzajów działalności;
7) informację o poziomie życia różnych grup społecznych;
8) informację o waru

(…)

…: funkcjonariuszom Policji
i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji
Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom
Państwowej Straży Pożarnej - do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2.280
zł," ",
– tiret dwudzieste piąte otrzymuje brzmienie:
"- po pkt 110 dodaje się pkt 111 i 112 w brzmieniu:
"111) oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań…
… otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Przy podziale kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości lub egzekucji przejętej
po wystąpieniu zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, po kosztach
egzekucyjnych i kosztach upomnienia zaspokaja się należności alimentacyjne, a
następnie należności za pracę za okres 3 miesięcy, do wysokości 760 zł za miesiąc,
oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy,
kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu zobowiązanego, a po należnościach
zabezpieczonych hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczonych przez
wpisanie do innego rejestru prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów -
należności za pracę niezaspokojone w kolejności wcześniejszej.";
6) w art. 168d § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Na osobę, która wbrew ciążącemu…
…:
a) w pkt 6a wyrazy "trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na
podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy"
zastępuje się wyrazami "2.280 zł",
b) w pkt 17 wyrazy "trzykrotnego najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na
podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy"
zastępuje się wyrazami "kwoty 2.280 zł",
c) w pkt 26 w lit. b wyrazy "trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego
na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy"
zastępuje się wyrazami "kwoty 2.280 zł",
d) w pkt 32b wyrazy "stanowiącej trzykrotność najniższego wynagrodzenia za pracę,
ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok
podatkowy" zastępuje…
…. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.9)) w art. 87 w ust. 4 zdanie
drugie otrzymuje brzmienie:
"Zasady tej nie stosuje się również, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe stanowiła kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej oraz do:
pracowników, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz