Ćwiczenia - ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 315
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym - strona 1 Ćwiczenia - ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym - strona 2 Ćwiczenia - ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu
s. 1/41
USTAWA
z dnia 21 lipca 2006 r.
Opracowano na
podstawie: Dz. U. z
2006 r. Nr 157, poz.
1119, z 2007 r. Nr 42,
poz. 272, Nr 49, poz.
328.
o nadzorze nad rynkiem finansowym1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
1)
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustawę z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, ustawę z dnia
14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ustawę z dnia 26 października 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawę z dnia 14 czerwca 1996 r.
o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej, ustawę z dnia 30 lipca 1997
r. o przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska”, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych
i bankach hipotecznych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, ustawę
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym,
ustawę z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
„Polskie Koleje Państwowe”, ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawę
z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu
terroryzmowi, ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu
informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym, ustawę z dnia 12 września
2002 r. – Prawo dewizowe, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku
w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru
nad tymi systemami, ustawę z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach
płatniczych, ustawę z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, ustawę z dnia 14 lutego 2003
r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
i naprawcze, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, ustawę z dnia 22 maja
2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz