ustawa kominowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ustawa kominowa - omówienie - strona 1 ustawa kominowa - omówienie - strona 2 ustawa kominowa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Dz.U.2000.26.306
2012.01.01
zm.
Dz.U.2011.291.1707 art. 6
USTAWA
z dnia 3 marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
(Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.)
Art. 1. Ustawa ma zastosowanie do:
1) przedsiębiorstw państwowych,
2) państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są
jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 8 i 9, oraz nie są szkołami wyższymi,
3) samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są
jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 4, 6 i 7,
4) jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego,
5) spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału
zakładowego lub 50% liczby akcji,
6) spółek prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza
50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
7) spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa w pkt 4-6, przekracza
50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
8) agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, w tym agencji
wykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
9) instytutów badawczych lub podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o
instytutach badawczych,
10) fundacji, w których dotacja ze środków publicznych przekracza 25% rocznych przychodów
albo w których mienie pochodzące ze środków publicznych przekracza 25% majątku
fundacji na koniec roku kalendarzowego i jego wartość przekracza 10% przychodów tej
fundacji,
11) (uchylony),
12) państwowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem organów administracji publicznej i
organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów, których kierownicy podlegają
przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.),
13) (uchylony),
14) (uchylony),
15) (uchylony),
16) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Art. 2. Ustawa ma zastosowanie do:
1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-10 i 12, a w
szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców
komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych,
2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-10 i 12, a
w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów,
3) członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1
pkt 1-10 i 12, a w szczególności członków zarządów,
4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-10 i 12,
5) likwidatorów jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1,
6) (uchylony),
7) członków organów nadzorczych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 2-7,
a w szczególności rad nadzorczych i komisji rewizyjnych,
8) (uchylony),
9) (uchylony),
10) kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Art. 3. 1. Ustawa ma również zastosowanie do osoby fizycznej i spółki cywilnej
prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej oraz osoby prawnej, z którą podmiot prawny, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i
4-10, zawarł umowę o świadczeniu usług w zakresie zarządzania, zwanej dalej "podmiotem
zarządzającym".
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podmiot zarz

(…)

… bierze pod uwagę funkcje pełnione
przez radnego.
9. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w gminie,
w której uzyskał mandat.
10. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia,
sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
uwzględniając celowość zwrotu rzeczywiście poniesionych wydatków…
… nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w
województwie, w którym uzyskał mandat.
8. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze
rozporządzenia, sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych, uwzględniając celowość zwrotu rzeczywiście poniesionych
wydatków związanych z wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie dokonywania
rozliczeń…
…, sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych, uwzględniając celowość zwrotu rzeczywiście poniesionych
wydatków związanych z wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie dokonywania
rozliczeń."
Art. 25. Prezes Rady Ministrów do dnia 30 września 2001 r. przedstawi Sejmowi
Rzeczypospolitej Polskiej informację na temat funkcjonowania ustawy.
Art. 26. 1. Postanowienia umów o pracę…
… pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą, o której mowa w
art. 2.
Art. 6. 1. Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego osób, o których
mowa w art. 2 pkt 1, 5 i 7, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 1-4, pkt 8-10 i 12, oraz
osób, o których mowa w art. 2 pkt 10, jest organ założycielski lub organ właściwy do
reprezentowania Skarbu Państwa lub jednostki…
… bierze pod uwagę funkcje pełnione
przez radnego.
9. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w gminie,
w której uzyskał mandat.
10. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia,
sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
uwzględniając celowość zwrotu rzeczywiście poniesionych wydatków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz