Ustanowienie spadkobiercy - przepisy prawne

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustanowienie spadkobiercy - przepisy prawne - strona 1 Ustanowienie spadkobiercy - przepisy prawne - strona 2 Ustanowienie spadkobiercy - przepisy prawne - strona 3

Fragment notatki:

Ustanowienie spadkobiercy Ustanowienie spadkobiercy to termin techniczno - prawny zarezerwowany dla powołania spadkobiercy w testamencie (powołanie jest pojęciem szerszym, bo dotyczy także powołania z ustawy). Art. 959. k.c.
Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób.
W polskim prawie spadkowym dozwolone jest ustanowienie spadkobiercy lub kilku spadkobierców co do całości lub co do części spadku - można zatem sporządzić testament, który będzie dotyczył jedynie części spadku(jest to wyraz swobody testowania), a co do reszty będą funkcjonować zasady dziedziczenia ustawowego (w prawie rzymskim obowiązywała zasada, że nie można rozporządzić po części przez testament a po części przez ustawę - nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest ). Zgodnie z funkcjonująca w Polsce zasadą sukcesji uniwersalnej przez część rozumie się określony ułamkiem udział w masie spadkowej (nie są zatem wskazywane konkretne składniki spadku). Spadkobierca nie musi wskazywać osoby z imienia i nazwiska, wystarczy, że podane informacje są wystarczające do jednoznacznego stwierdzenia o kogo chodzi (np. mój najstarszy syn). Jeżeli spadkobierca powołał kilka osób nie wskazując na ich ułamkowy udział w spadku to uważa się, że ich udział jest równy .
Problem powstaje w sytuacji kiedy testament jest sporządzony bez pomocy prawnika i spadkodawca nie użył pojęcia spadek, a jedynie przepisał poszczególnym osobom elementy majątkowe spadku - powstaje pytanie czy jest to powołanie kilku spadkobierców do spadku, czy też są to zapisy . Art. 961. k.c.
Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów.
W stosunku do takich spornych sytuacji istnieją dwie reguły :
Jeżeli spadkodawca przeznaczył konkretnej osobie przedmioty majątkowe , które wyczerpują prawie cały spadek osoba ta w razie wątpliwości uważana jest za spadkobiercę do całego spadku .
Jeżeli przedmioty wyczerpujące prawie cały spadek zostały przekazane kilku osobom , to w razie wątpliwości uznaje się je za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających wartości tych przedmiotów . Należy wziąć pod uwagę, że: Taka regulacja stosowana jest

(…)

… się pod uwagę także przedmioty, które spadkodawca uwzględnił a nie były jego własnością). Prawo polskie nie przewiduje uwzględnienia woli spadkodawcy co do sposobu w jaki spadkobiercy dokonają działu spadku(a zatem na podstawie testamentu można obliczyć udział w spadku, co nie oznacza, że przy dziale spadku te osoby mają uzyskać te konkretne składniki majątkowe). Konsekwencją ustalenia osób wymienionych w testamencie za spadkobierców jest to, że obok składników majątkowych dziedziczą oni także stosownie do udziału resztę spadku, a więc przedmioty niewymienione i długi spadkowe. Zakaz warunku i terminu
Art. 962. k.c.
Zastrzeżenie warunku lub terminu, uczynione przy powołaniu spadkobiercy testamentowego, uważane jest za nie istniejące. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz