Usługa elektroniczna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Usługa elektroniczna- opracowanie - strona 1 Usługa elektroniczna- opracowanie - strona 2 Usługa elektroniczna- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Usługa elektroniczna
Szereg funkcji jakie w stosunku do swego społeczeństwa spełnia państwo, ma istotne znaczenie we właściwym wdrażaniu idei społeczeństwa informacyjnego. Chodzi głównie o funkcje:
ochronną - zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa w różnych sferach życia (np. bezpieczeństwo systemów informatycznych), adaptacyjną - pomoc w nadążaniu za zmianami, wynikającymi z rozwoju cywilizacyjnego, prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej, mającej pomóc społeczeństwu w przystosowaniu się do zmian technologicznych i społecznych oraz uzyskanie społecznego zrozumienia szans i wyzwań związanych z rozwojem SI, ochronną - zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa w różnych sferach życia (np. bezpieczeństwo systemów informatycznych), adaptacyjną - pomoc w nadążaniu za zmianami, wynikającymi z rozwoju cywilizacyjnego, prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnejElektroniczna administracja (e-administracja) korzystająca z nowoczesnych narzędzi oferowanych przez technologie ICT, to tylko jeden z wielu elementów składowych społeczeństwa informacyjnego, ale to właśnie ona jest często wskazywana jako główny inicjator i wykonawca zachodzących zmian. Poprzez pewne, niezmienne atrybuty administracja publiczna może stosować techniki informacyjne w taki sposób, by jak najsprawniej wywiązywać się ze swych działań.
Istnieją pewne bariery i trudności związane z przeobrażeniami struktur sektora publicznego, a z którymi należy się uporać w budowie nowoczesnej elektronicznej administracji. przeszkody prawne, które są powoli ale systematycznie usuwane. przeszkody finansowe, związane z niedostateczną bądź niewłaściwie wykorzystaną ilością środków finansowych przeznaczonych na rozwój komputeryzacji urzędów administracyjnych.
przeszkody natury intelektualnej, objawiającej się strachem przed ,,nieznanymi technikami elektronicznymi” oraz brakiem świadomości o możliwościach jakie one oferują, związanym w dużym stopniu z niewystarczającym systemem kształcenia urzędników publicznych. przeszkody natury emocjonalnej, związanych z bezpośrednimi kontaktami między urzędnikami a osobami, które były dotąd podmiotem działań administracji, a obecnie stają się jej klientami. W tradycyjnym systemie, powstałym w czasach niedostatku zasobów, urzędnicy mogli narzucać własne koncepcje i ograniczenia podległym im jednostkom, które musiały akceptować urzędnicze decyzję. Klasyczne relacje między stroną dominującą a stroną zdominowaną, między ekspertem a petentem przejawiają się na co dzień w kolejkach, ustalonych godzinach urzędowania, zasadach obiegu akt, a nawet w języku urzędów. Potrzebna jest zmiana w sposobie działania administracji prowadząca do gruntownej zmiany tych relacji lub przynajmniej do zarządzania nimi na zasadzie równości stron, ograniczając możliwości urzędników chowających się za przepisami, harmonogramami, itp.

(…)

… do wymiany informacji między organami administracji publicznej odpowiedzialnymi za kwestie konkurencji w biznesie oraz takimi organami administracji publicznej a federacjami przemysłowymi;
Polityka konkurencji, w szczególności w odniesieniu do wdrożenia ulepszonej elektronicznej wymiany danych z krajowymi organami administracji publicznej, w celu ułatwienia procedur informacyjnych i konsultacyjnych…
… jak obywatele, organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorcy. Obejmuje swym zakresem e-gospodarkę, e-handel, e-administrację, e-edukację, e-demokrację.
Według Komisji Europejskiej, e-Government oznacza szczegółową przebudowę administracji, realizowaną na podstawie ICT, czyli technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zmierzającą do tego, by sektor publiczny był otwarty i przejrzysty - otwarty głównie…
… odnośnie polityki regionalnej oraz spójności). Po wygaśnięciu decyzji IDA I- w 1999 roku zapoczątkowano II etap IDA, który trwał do 2004 roku i obejmował kwestie dotyczące transeuropejskich sieci elektronicznej wymiany informacji pomiędzy administracjami. Programy IDA skupiały się przede wszystkim na rozwijaniu wspólnych narzędzi teleinformatycznych, na stosowaniu ich w sieciach sektorowych obejmujących…
… Wspólnoty zostały zamieszczone w Załączniku I do Decyzji 2004/387/WE, i są to m.in..:
Polityka gospodarcza i walutowa; Konsolidacja „dorobku wspólnotowego” w następstwie rozszerzenia Unii Europejskiej; Polityka regionalna i polityka spójności, w szczególności w celu ułatwienia gromadzenia, zarządzania i upowszechniania informacji dotyczących wykonywania polityki regionalnej i polityki spójności na szczeblu…
… oraz pomiędzy nimi a instytucjami UE, ułatwienie procesów decyzyjnych Unii Europejskiej poprzez usprawnienie zarządzania i wymiany oficjalnych dokumentów, świadczenie usług podstawowych takich jak transfer danych, dostęp do baz danych, przekaz poleceń. IDA objęła wiele projektów realizowanych wedle jednolitych zasad metodycznych, organizacyjnych i finansowych, z wykorzystaniem wspólnej infrastruktury…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz