Informatyka w Administracji - Opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informatyka w Administracji -  Opracowanie - strona 1 Informatyka w Administracji -  Opracowanie - strona 2 Informatyka w Administracji -  Opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Informatyka w Administracji
1. E-Government: Definicja, cele, przykłady.
• Definicja: Wykorzystanie technologii informatycznych w administracji publicznej.
Dostarczanie i wykonywanie usług przez internet
• Cele: uniknięcie formalności, zmniejszenie kolejek w urzędach.
Zwiększenie efektywności pracy urzędów ( oszczędność czasu i kosztów)
Rozszerzenie zakresu pracy urzędów
Komunikacja pomiędzy urzędami różnych szczebli
• Przykłady: e-dziekanat uep, Wypełnianie pitów przez internet, Usługi bankowości elektronicznej,
Rozkłady jazdy PKP
2.
M-Government: Definicja, cele, przykłady:
• Definicja: Mobilny e-Government – wykorzystanie technologii mobilnej w administracji publicznej.
Komunikacja z administracją publiczną poprzez urządzenia mobilne oraz sieci komórkowe (2G, 3G, LTE)
• Cele: Dostęp do usług administracji publicznej z każdego miejsca, w każdym czasie
Usprawnienie komunikacji pomiędzy urzędem a konsumentem
Oszczędność czasu i kosztów
Zmiejszenie kolejek w urzędach.
• Przykłady: Mo-bilet, aplikacje obsługujące konta bankowe, ostrzeganie przed zagrożeniami drogą SMS,
Rozkłady jazdy PKP
3. E-Governance:
• Definicja: E-Rządzenie – wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w wielu
dziedzinach życia państwa.
• Cele: Wskazuje kierunek w jakim powinny iśc działania władzy publicznej, prowadzenie konsultacji drogą
elektroniczną, koordynuje działania, i prezentuje dotychczasowe osiągnięcia.
• Przykłady: Global Governance – działania w obliczu globalizacji; E-Gospodarka, E-Handel, E-Demokracja,
E-Edukacja
4. E-Government 2.0:
• Definicja: Wyższy poziom E-Government, Rozszerzenie zakresów jego wykorzystania,
• Cele: Wykorzystanie wszystkich możliwych dróg do komunikacji urzędników i polityków z obywatelami
(Strony internetowe, blogi, portale społecznościowe),
Wykorzystanie mechanizmów Web 2.0 do komunikacji polityków z obywatelami, polepszenia pracy
oraz osiągania celów
Udział obywateli w debatach
Dostęp do nietajnych danych rządowych
• Przykłady: Fanpage urzędników oraz polityków na portalach społecznościowych, Blogi i strony
internetowe prowadzone przez polityków, Transmijse online z debat, Udostępnianie danych
5. Poziomy zaawansowania współpracy (poziomy usług) wg Ernst and Young. Przykłady usług:
• Poziom 0 – Usługa nie jest świadczona elektronicznie, brak strony internetowej
• Poziom 1: Informacyjny – Instytucje zamieszczają informacje na stronach internetowych, a obywatele
przeglądający witryny uzyskują potrzebne informacje. Strona internetowa pełni funkcję folderu
zawierającego informacje
• Poziom 2: Interakcyjny – Obywatel ma możliwość komunikowania się z urzędami drogą elektroniczną,
jednak urzędy nie zawsze komunikują się z obywatelem drogą elektroniczną. Elementy interakcji,
możliwość wypełniania formularzy.
• Poziom 3: Transakcyjny – Użytkownik komunikuje się z urzędami drogą elektroniczną, a urząd mu
odpowiada również drogą elektroniczną. Wymiana informacji drogą elektroniczną w obie strony.
Szeroko rozwinięta

(…)

… oryginału)
• NIEZNISZCZALNOŚĆ - Zachowanie pierwotnej formy
12. Strategia Lizbońska (cele, filary, priorytety i działania).
CELE:
• Stworzenie do roku 2010 „najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki świata, opartej na
wiedzy, zdolnej do zrównoważonego rozwoju oraz zapewniającej więcej i lepsze miejsca pracy oraz
większą spójność społeczną”
Społeczeństwo informacyjne
• Europejska przestrzeń informacyjna - Promująca otwarty, konkurencyjny rynek wewnętrzny dla
społeczeństwa informacyjnego i mediów
• Innowacyjność – wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw
• Reformy, polityki oparte o wspólnie zdefiniowane cele
• Rynki finansowe (integracja)
FILARY:
• Innowacyjność (gospodarka oparta na wiedzy)
• Liberalizacja (rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków finansowych…
…:
-wysoko rozwinięty sektor usług, przede wszystkim sektor usług nowoczesnych (bankowość, finanse,
telekomunikacja, informatyka, badania i rozwój oraz zarządzanie gospodarka oparta na wiedzy
-wysoki poziom skolaryzacji społeczeństwa
-postępujący proces decentralizacji społeczeństwa,
-renesans społeczności lokalnej,
-urozmaicanie życia społecznego
-kreowanie społeczeństwa otwartego
Problemy:
- duże koszta…
… szczegółowych dla SL, w tym:
• Internet – szybciej, taniej, efektywniej
• Ludzie i umiejętności – e-Learning, e-Praca, dostęp do informacji (gospodarka oparta na wiedzy)
• e-Business
• E-Government
• Inteligentny transport
• Usługi zdrowotne
• Elektronizacja zawartości
Plany eEUROPE
• eEUROPE – Action Plan, maj/czerwiec 2000
• eEUROPE+ – A Co-operative Effort to Implement the Information Society in Europe…
… przez organy sektora publicznego
Rodzaje informacji publicznych:
-Informacja publiczna jawna – Udostępniania każdej zainteresowanej stronie
-Informacja publiczna tylko formalnie jawna – Dotycząca sfery prywatności, gdzie chronione są dane osobiste,
tajemnice zawodowe lub tajemnica przedsiębiorstwa
- Informacja publiczna niejawna: np. – Ściśle tajne – Tajne – Poufne – Zastrzeżone
Podział ze względu…
… rozwiązań technicznych mających zastosowanie w informatyzacji administracji, –
terminologii polskiej z zakresu informatyki.
26. Definicja i cechy dokumentu elektronicznego.
Każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym związane jest określone prawo, albo
który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej
znaczenie prawne.
Cechy:
Zapisywany na specjalnym nośniku i aby można go było odczytać poddawany jest specjalnym przekształceniom
• Treść dokumentu elektronicznego może zostać od niego oddzielona (istnieje jednak ryzyko zniekształcenia)
• Konieczność korzystania z systemu informatycznego
Dokumenty elektroniczne przygotowane do przesyłania za pomocą kanałów elektronicznych sporządza się w
formacie XML.
27. Definicja i przykłady…
… oraz wykorzystywania telefonu alarmowego
• Rząd on-line
o Narzędzia dostępu do informacji publicznej
o Komunikowanie się z obywatelami
o Wzajemny przepływ informacji
o Uproszczenie procedur dla firm chcących się komunikować drogą elektroniczną
o Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu
• Promocja telepracy (elastyczna forma zatrudnienia)
13. Plany realizujące strategię Lizbońską
Cele:
–Definicja celów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz