Interoperacyjność - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interoperacyjność - wykład - strona 1 Interoperacyjność - wykład - strona 2 Interoperacyjność - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Interoperacyjność Interoperacyjność to pojęcie, które pojawia się przede wszystkim w kontekście systemów teleinformatycznych i oferowanych z ich pomocą usług. Interoperacyjność to jako zespół standardów i wskazówek opisujących sposoby, przez które organizacje powinny komunikować się z innymi. Rekomendacje zawarte w Europejskich Ramach Interoperacyjności obejmują:
dostępność - wielokanałowe udostępnienie treści w formie zrozumiałej dla użytkowników,
wielojęzyczność - udostępnianie treści nie tylko w językach narodowych,
bezpieczeństwo - dostosowane do poziomu paneuropejskiego o określonych wytycznych,
prywatność - ochrona danych osobowych,
subsydiarność - pomocniczość i nie wnikanie w działania wewnątrznarodowe,
stosowanie otwartych standardów,
propagowanie oprogramowania typu open source,
używanie rozwiązań wielostronnych - pochodzących z różnych źródeł i od różnych dostawców.
Wyróżnia się 4 poziomy interoperacyjności:
techniczna to najniższy poziom - występuje gdy są zapewnione właściwe warunki techniczne dla komunikowania się systemów teleinformatycznych - uzgodnione interfejsy aplikacji, protokoły i mechanizmy dla efektywnej i bezpiecznej komunikacji, format prezentowanych informacji i wymienianych komunikatów.
semantyczna występuje, gdy wymieniane przez systemy teleinformatyczne komunikaty rozumiane są semantycznie, czyli rozumiane jest ich znaczenie. prawna , zachodzi, gdy uzgodnione są wszystkie procedury dla podmiotów publicznych, pod kątem jednoznacznej interpretacji przepisów oraz wzajemnego uznawania dokumentów i danych obywateli oraz podmiotów gospodarczych.
organizacyjna oznacza uzgodnienie procesów biznesowych podmiotów publicznych, pod kątem efektywnego działania administracji publicznej, w szczególności świadczenia usług publicznych. W 2010 r., w ramach nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) zdefiniowano interoperacyjność jako zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych (art. 3 pkt. 18).
Gwarancją prawną interoperacyjności technicznej systemów informatycznych oraz rejestrów publicznych jest ścisłe przestrzeganie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej. W planie informatyzacji państwa na lata 2007 - 2010 zaplanowano łącznie na międzysektorowe i sektorowe projekty teleinformatyczne około 3, 5 mld zł., w tym na e-PUAP ponad 200 mln. zł., na pl.ID ok. 400 mln., stanowiący kontynuację działań rozpoczętych w ramach projektu PESEL2, przy wykorzystaniu rezultatów i doświadczeń wynikających z tego projektu (integracja rejestrów państwowych, kontynuacja rozwoju usług dla przedsiębiorców i usprawnienia administracji, budowanie usług na rzecz obywateli), a na budowę Krajowego Systemu Informatycznego z Centralnym Węzłem Polskiego Komponentu SIS II i VIS przeznaczono 54 mln z budżetu państwa,


(…)

… możliwość wymiany informacji również w formie elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych lub środków komunikacji elektronicznej. W ust. 3. art. 16 ustanowiono delegację dla Prezesa Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia, warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych, w tym formy urzędowego poświadczania odbioru tych dokumentów przez adresatów. Ponadto art. 17. powołano Radę Informatyzacji, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw informatyzacji …
… poza administrację rządową także do udostępniania zestawienia stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących oraz publikowania w BIP testów akceptacyjnych. Z inicjatywy samorządu terytorialnego wprowadzono art. 15. zobowiązujący podmiot prowadzący rejestr publiczny do zapewniania każdemu podmiotowi publicznemu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz