Europejska Agenda Cyfrowa

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejska Agenda Cyfrowa - strona 1 Europejska Agenda Cyfrowa - strona 2

Fragment notatki:

. Europejska Agenda Cyfrowa W 2010 roku przyjęto unijną strategię na kolejną dekadę: „Europa 2020”. Jednym z siedmiu projektów przewodnich tej strategii jest przyjęta w dniu 19 maja 2010 r. w Brukseli „Europejska Agenda Cyfrowa”, opracowana jako Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionow. Agenda cyfrowa określa rolę, jaką powinny odegrać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w budowaniu konkurencyjności Unii Europejskiej w światowej gospodarce i wskazuje kierunki działania: ujednolicenie rynku internetowego handlu i usług, poprawę w dziedzinach otwartości standardów i interoperacyjności (zdolność do współdziałania różnych systemów informatycznych), wzrost zaufania i bezpieczeństwa w sieci, zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego i bardzo szybkiego Internetu, stymulowanie innowacji i badań, zapewnienie obywatelom dostępu do wiedzy potrzebnej do korzystania z usług internetowych, wykorzystanie potencjału nowych technologii do pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, wymagającym opieki zdrowotnej.
W zakresie e-administracji Agenda zakłada: zmniejszenie kosztów pracy urzędów, większą dostępność informacji dla obywateli, proekologiczność, brak ograniczeń czasu pracy urzędów dla załatwienia sprawy przez obywatela,
oszczędność czasu, szybszy obieg informacji, zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych, lepszą jakość obsługi klienta dostępność urzędu dla niepełnosprawnych
Działania na rzecz rozwoju e-administracji obejmować mają m.in.: zaproponowanie do 2012 r. decyzji Rady i Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia wzajemnego uznawania elektronicznej identyfikacji i elektronicznego uwierzytelniania w całej UE na podstawie internetowych „usług uwierzytelniania” dostępnych we wszystkich państwach członkowskich (które mogą korzystać z odpowiednich urzędowych dokumentów obywateli), wspieranie jednolitych transgranicznych usług administracji elektronicznej w ramach jednolitego rynku poprzez program na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz program dotyczący rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA), przegląd dyrektywy w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (w 2011 r.) i współpracę w celu wdrożenia transgranicznych usług e-środowisko a także zdefiniowanie w białej księdze konkretnych działań dotyczących wzajemnych połączeń systemów elektronicznych zamówień publicznych w ramach UE; Szerzej: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:HTML
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/256/8488/Europejska_agenda_cyfrowa_przyjeta.html
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz