Urządzenia podnośne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urządzenia podnośne - strona 1 Urządzenia podnośne - strona 2 Urządzenia podnośne - strona 3

Fragment notatki:

Urządzenia podnośne
Wciągarki są urządzeniami stosowanymi do bezpośredniego przemieszczania ładunków lub jako elementy dźwignic złożonych - takich jak suwnice i żurawie. Ze względu na zastosowany napęd wyróżnia się wciągarki ręczne i o na­pędzie mechanicznym. Najpopularniejsze wcią­garki ręczne to wciągarki kozłowe. Wciągarki o napędzie mechanicznym występują jako cier­ne (ze sprzęgłem ciernym) lub zębate, w któ­rych napęd z silnika na bęben linowy jest prze­kazywany za pomocą przekładni zębatej. Wcią­garki zębate działają w sposób bardziej nie­zawodny i przez to lepiej nadają się do robót montażowych. Zazwyczaj są one nawrotne, co osiąga się, zmieniając kierunek obrotów silnika elektrycznego. Charakterystyczne dane wciąga­rek ręcznych i mechanicznych zestawiono w ta­blicy 10.6. Jeżeli wciągarki są używane do robót transportowych i montażowych, trzeba ustawić je na fundamencie w postaci stalowej lub drew­nianej ramy i połączyć z fundamentem śrubami. Rama powinna być zabezpieczona przed prze­sunięciem się przez wbicie dwóch pali od strony przemieszczanego ciężaru (rys. 10.13). Statecz­ność całego układu zapewnia się, umieszczając w tylniej części ramy odpowiedniej wielkości balast. Jeżeli lina jest nawijana pod kątem do poziomu, należy również w przedniej części ra­my ułożyć drugi balast. Wielkości obu balastów ustala się, stosując w obliczeniach współczyn­nik stateczności k = 2,0. Żurawie to rodzaj dźwignic najczęściej stoso­wanych do montażu. Można wyróżnić trzy pod­stawowe grupy żurawi:
— stałe - pracujące na jednym stanowisku (rys. 10.14a),
— przesuwne - przystosowane do zmiany sta­nowiska roboczego w wyniku przesuwania lub przetaczania (mogą być również przewożone środkami transportowymi),
— jezdniowe na podwoziu kołowym i gąsieni­cowe mogące samodzielnie zmieniać stanowi­ska; żurawie na podwoziu kołowym (specjal­nym lub samochodowym) mogą być przystoso­wane do poruszania się po drogach bitych lub po szynach (rys. 10.14b); w tej grupie rozwią­zaniem specjalnym są żurawie z wysięgnikiem teleskopowym, umożliwiającym pracę w ogra­niczonej przestrzeni (rys. 10.14c). Często są wykorzystywane w budownictwie żu­rawie wieżowe, których wysięgnik jest zamo­cowany na wieży (rys. 10.14d). Nowoczesne żurawie tego typu mogą pracować jako stałe
— montowane na nieruchomych podporach -lub przejezdne - na podwoziach kołowych al­bo (co u nas jest powszechne) poruszające się po torach. Żurawie wieżowe dzieli się na trzy grupy:
— torowe z wieżą obrotową; mogą to być urzą­dzenia z regulacją wysięgu uzyskiwaną przez zmianę kąta pochylenia wysięgnika (rozwiąza­nie starsze) oraz o wysięgniku zawsze pozio­mym, gdzie zmianę wysięgu zapewnia porusza­jący się po wysięgniku specjalny wózek, zwany wodzakiem (rozwiązanie nowsze),

(…)

… rozmontowane i szybko przygotować do pracy na nowym placu budowy za pomocą specjalnych mechanizmów roboczych stanowią­cych część ich wyposażenia,
— uniwersalne - mogące pracować jako: torowe na szynach, stałe (wolno stojące na płycie fun­damentowej lub kotwione do wznoszonej kon­strukcji), wspinające się, opierane na stropach wznoszonego budynku; wieże żurawi uniwer­salnych są zawsze nieobracalne…
… (kozłowe żurawie typu Derick),
— prostokąt o boku odpowiadającym długo­ści torowiska żurawia, powiększony o dwa pół-okręgi i szerokości odpowiadającej podwojonej wielkości największego wysięgu żurawia (żura­wie torowe),
— dowolna powierzchnia (np. żurawie samo­chodowe, jeżeli mogą poruszać się z ciężarem na haku).
Podstawowymi parametrami pracy żurawi bu­dowlanych są:
udźwig, tj. największa masa ładunku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz