Transport budowlany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3129
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transport budowlany - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: rodzaje transportu budowlanego, transport poziomy, zasady organizacji transportu poziomego, transport drogowy, transport pionowy, żurawie wieżowe.

Transport budowlany
Budownictwo w porównaniu z innymi rodzajami przemysłów wytwórczych wyróżnia się wysoką pracochłonnością oraz znacznymi kosztami materiałów, elementów i konstrukcji budowlanych niezbędnych do wznoszenia obiektów . Pod wpływem
uprzemysłowienia budownictwa odbywa się zmiana jakościowa transportu budowlanego oraz ogólne zmniejszenie masy materiałów na skutek zmian jakościowych w materiałach stosowanych w budownictwie . Mimo tych korzystnych zmian , trans-
port budowlany pozostanie jeszcze długo najbardziej pracochłonną czynnością w budownictwie .
Rodzaje transportu budowlanego
Ze względu na położenie dróg transportu w stosunku do placu budowy rozróżniamy:
1. transport zewnętrzny - jego celem jest dostarczenie materiałów , półfabrykatów i konstrukcji do składów i magazynów
budowy albo do wytwórni pomocniczych położonych na terenie budowy , środkami transportu zewnętrznego lub nawet
bezpośrednio na miejsce robocze (np. dostarczenie mieszanki betonowej jako gotowego półfabrykatu z wytwórni położo-
nej poza terenem budowy ).Wywożenie lub przywożenie gruntu spoza terenu budowy , niezależnie od tego , czy bilans
robót ziemnych na terenie budowy jest dodatni czy ujemny. Transport budowlany zewnętrzny obejmuje również przewozy
urządzeń technologicznych budowanego zakładu przemysłowego (maszyny , urządzenia mechaniczne itp. ) i odbywa się
w większości w czasie wznoszenia budynku przy wykorzystaniu tych samych dróg , a często i tych samych środków .
Transport zewnętrzny odbywa się przy zastosowaniu środków transportu poziomego - dalekiego (środki transportu drogowego bądź kolejowego ) ,które muszą być doprowadzone do wewnątrz placu budowy .
2. transport wewnętrzny - jego celem jest dostarczenie materiałów , półfabrykatów i konstrukcji budowlanych ze składów na budowie lub wytwórni pomocniczych , położonych na placu budowy , do miejsc roboczych środkami transportu wewnę
trznego . W ten sposób transport wewnętrzny staje się przedłużeniem transportu zewnętrznego . Przy transporcie wewnę-
trznym występują w zasadzie wszystkie kierunki transportu , zarówno poziomy , jak i pionowy , poziomo-pionowy oraz
pochyły. Ponadto w transporcie wewnętrznym występują nie tylko specjalne środki transportowe o napędzie mechanicz-
nym (np. taczki mechaniczne , wózki akumulatorowe , ładowarki ) lecz także środki o napędzie ręcznym .
Ze względu na kierunek rozróżniamy transport poziomy , pionowy , pionowo-poziomy oraz transport pochyły . Ze względu na rodzaj dróg transportu poziomego rozróżnia się transport kolejowy (normalno - i wąskotorowy ) , drogowy (samochodowy , ciągnikowy ) ,wodny oraz rzadziej linowy . Ze względu na czas eksploatacji dróg rozróżnia się drogi

(…)

… umieszczonyhc osiowo między dwoma śrubami . Konstrukcję jażma wzmacnia płaskownik składający się z okładziny , przy czym w dolnej części wbudowany jest tzw. most , do którego podwiesza się hak zblocza . W górnej części umocowane jest ucho , do którego przytwierdzony jest nieruchomy koniec liiny wielokrążka .Podwieszony do mostu hak może się obracać dookoła osi pionowej lub dookoła osi pionowej i poziomej…
… drewnianych , rzadziej do bloczków betonowych ( stałe stanowiska robocze ); do dolnego ko*ca masztu umocowany jest przegubowo wysięgnik , którego nachylenie i wysięg może się zmienia* w płaszczyźnie pionowej ; długo** wysięgnika jest mniejsza od wysoko*ci masztu ( zwykle o ok. 20% ), aby mógł on swobodnie przechodzi* pod linami kotwiącymi ( zazwyczaj założonymi pod kątem 30° do poziomu ) ; maszt zaopatrzony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz