Urządzenia ogólne na placu budowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urządzenia ogólne na placu budowy - strona 1 Urządzenia ogólne na placu budowy - strona 2 Urządzenia ogólne na placu budowy - strona 3

Fragment notatki:

Urządzenia ogólne na placu budowy
Urządzenia ogólne są związane z zaopatrzeniem budowy w wodę, energię elektryczną, energię cieplną oraz sprężone powietrze. Tymczasowe instalacje wodociągowe, elektryczne, sprężone­go powietrza i ciepła powinny być zaopatrywa­ne w zasadzie ze źródeł o charakterze stałym. Z tego powodu podczas tzw. uzbrajania placu budowy doprowadza się wodę i energię elek­tryczną, wykonuje się na początku budowy sta­cję transformatorową, kotłownię itp., jeżeli będą te urządzenia potrzebne przy eksploatacji budo­wanej inwestycji.
Zaopatrzenie budowy w wodę jest związa­ne najczęściej z wykonaniem tymczasowej sieci wodociągowej, która może być jednokierunko­wa, obiegowa lub mieszana. Sieci jednokierun­kowe (rys. 2.20a) stosuje się najczęściej na budowach małych lub gdy plac budowy ma bardzo wydłużony kształt. Wadą takiego rozwiązania jest przerwanie dopływu wody do punktów po­boru położonych poza miejscem ewentualnego uszkodzenia sieci. Sieci obiegowe (rys. 2.20b) stosuje się na większych budowach. Zaletą ta­kich rozwiązań jest duża niezawodność działa­nia, ponieważ w przypadku uszkodzenia sie­ci istnieje możliwość dopływu wody z dru­giej strony. Sieci obiegowe mogą być zasila­ne jedno- lub dwustronnie. Znacznie korzyst­niejszy jest system zasilania dwustronny; naj­efektywniej można go zastosować wtedy, gdy plac budowy jest zlokalizowany między dwiema ulicami, wzdłuż których przebiegają przewody wodociągowe. Sieci mieszane stanowią połącze­nie obu wymienionych schematów. W przypad­ku takiego rozwiązania sieci obiegowe mogą dostarczać wodę do głównych użytkowników, a elementy sieci jednokierunkowej - do pozo­stałych użytkowników. Przy wyborze schematu sieci tymczasowych instalacji wodociągowych na placach budowy należy między innymi brać pod uwagę koszty związane z wykonaniem tych instalacji. Sieci jednokierunkowe są oczywiście tańsze od pozostałych rodzajów sieci. Przewody wodociągowe układa się najczęściej wzdłuż dróg zlokalizowanych na placu budowy, w odległości ok. 1,00 m od ich krawędzi. Zale­ca się układać przewody w ziemi na głębokości l,00-rl,40 m. Głębokość tę można zmniejszyć do 0,40-7-0,50 m, gdy wprowadzona zostanie izolacja termiczna.
W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego te­renu budowy sieć wodociągowa powinna być zaopatrzona w hydranty. Odległość między hy­drantami nie powinna przekraczać 80 m, a od­ległość hydrantów od wznoszonego obiektu lub budynków tymczasowych nie powinna być mniejsza niż 10 m i większa niż 25 m. Zaopatrzenie budowy w energię elektryczną. Energia ta jest niezbędna do napędu silników elektrycznych maszyn i urządzeń budowlanych, do oświetlania: stanowisk roboczych podczas pracy w nocy, zewnętrznego terenu budowy, budynków tymczasowych oraz do niektórych czynności technologicznych, jak np. przyspie­szanie dojrzewania betonu, spawanie konstruk­cji stalowych itp. Źródłem energii elektrycznej na budowie może być:

(…)

…. Źródłem energii elektrycznej na budowie może być:
— sieć miejska, z której czerpie się prąd o na­pięciu użytkowym i mocy do kilkudziesięciu ki­lowatów; pobór jest uzależniony od zapotrzebo­wania oraz wolnej mocy stacji transformatoro­wej zlokalizowanej najbliżej budowy;
sieć energetyczna wysokiego napięcia; po­bierana z niej energia jest przetwarzana w za­instalowanym na budowie transformatorze;
— własny zespół prądotwórczy o mocy np. od 50 do 100 kW, gdy budowa jest tak znacznie oddalona od sieci energetycznej, że doprowa­dzenie linii energetycznej jest nieopłacalne. Transformator należy lokalizować możliwie centralnie wobec punktów zapotrzebowania na energię elektryczną. Najkorzystniej w promieniu 300-7-400 m od tych punktów; maksymal­ny dopuszczalny promień to 700 m. Na dużych budowach…
…. Źródłem energii elektrycznej na budowie może być:
— sieć miejska, z której czerpie się prąd o na­pięciu użytkowym i mocy do kilkudziesięciu ki­lowatów; pobór jest uzależniony od zapotrzebo­wania oraz wolnej mocy stacji transformatoro­wej zlokalizowanej najbliżej budowy;
— sieć energetyczna wysokiego napięcia; po­bierana z niej energia jest przetwarzana w za­instalowanym na budowie transformatorze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz