Urząd patentowy i wynalazek tajny.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urząd patentowy i wynalazek tajny. - strona 1 Urząd patentowy i wynalazek tajny. - strona 2

Fragment notatki:

Urząd patentowy wyznacza postępowaniem lub pod rygorem umorzenia postępowania, termin do uzupełnienia zgłoszenia, jeśli że nie zawiera ono wszystkich części. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do urzędu patentowego ostatniego brakującego dokumentu.   Jeżeli urząd patentowy stwierdzi, że wynalazek nie spełnia ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu, wydaje decyzję o odmowie jego udzielenia ( zanim to nastąpi istnieje możliwość ustosunkowania się do tej decyzji).   Urząd patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu, jeśli zostały spełnione ustawowe warunki do jego uzyskania. Następuje ono pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony. W razie nie uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, urząd patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.   Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego. Stwierdza się to przez wydanie dokumentu patentowego. Obejmuje on opis patentowy obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia i rysunki. Opis patentowy publikowany jest przez urząd patentowy.   Wynalazek tajny - dokonany przez obywatela polskiego, jeżeli dotyczy obronności o bezpieczeństwa Państwa, np.: obronność - rodzaje broni, sprzętu wojskowego lub sposoby walki; bezpieczeństwo - środki techniczne stosowane przez służby państwowe i sposoby ich wykorzystania.   Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazków w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP.   Zakres podmiotowy patentu określają zastrzeżenia zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w urzędzie patentowym.   Patent na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania obejmuje także wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem. Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, nie posiadającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy np.: wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu do tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku jak też oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu do tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.   Uprawniony z patentu może na drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia ( licencja) do korzystania z jego wynalazku ( umowa licencyjna).   Patent jest zbywalny, podlega dziedziczeniu. Umowa o przeniesienie patentu wymaga pod rygorem jego nieważności, zachowania formy pisemnej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz