Urbanistyka XX wieku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urbanistyka XX wieku - strona 1 Urbanistyka XX wieku - strona 2 Urbanistyka XX wieku - strona 3

Fragment notatki:


Urbanistyka XX wieku (do roku 1970). Koncepcje. Wybrane fragmenty Powstawanie utopijnych projektów architektonicz­ nych i urbanistycznych występuje na przestrzeni dziejów, a szczególnie począwszy od pierwszej rewolucji przemysłowej, w sposób w pewnym sensie cykliczny, pozostając w ścisłej zależności od wydarzeń w dziedzinie techniki i nauki.( Dom i miasto jutra, Izabella Wisłocka, Warszawa, Arkady 1971 ) Zarówno pierwsza jak druga rewolucja przemysłowa, czy trzecia rewolucja naukowo- -techniczna, przynoszą wiele nowych propozycji mających na celu polepszenie egzystencji i warunków mieszkaniowych. Pierwsze projekty - osiedla uto­ pijne - były przede wszystkim socjologiczną koncepcją reformatorów, których dążeniem było stworzenie idealnych osiedli - idealnych społeczności. Osiedla utopijne to; „New La nark" i „New Harmony" Owena, „Falanster" Fouriera, „Icaria" Cabeta, „Hygea" Richard- sona. Model idealnego osiedla Roberta Owena (1818) - małej społeczności półrolniczej od 3000 do 5000 mieszkańców powstał jako odpowiedź na straszliwe warunki bytowania robot­ników zatrudnionych w pierwszych fabrykach przędzalniczych i tkackich w Anglii. Owen zaprojektował układ budynków mieszkalnych w formie zwartego czworoboku. ( Dom i miasto jutra, Izabella Wisłocka, Warszawa, Arkady 1971 ) Charles Fourier - autor projektu idealnego ustroju, którego podstawową komórką miała być falanga zrzeszająca około 1600 osób zamieszkujących wielki zespół budynków „Falanster" (1845) - w odróżnieniu od Owena proponuje zamiast kwadratu, będącego jego zdaniem „głośnikiem" wszelkich hałasów, formę skomplikowaną, dającą różne wnętrza i rozmaite typy mieszkań. „Falanster" tym różni się od propozycji Owena, że ta ludzie mieliby oddzielne mieszkania. . ( Dom i miasto jutra, Izabella Wisłocka, Warszawa, Arkady 1971 ) W okresie drugiej rewolucji przemysłowej, w wyniku wzmożonego rozwoju przemysłu zdobyczy technicznych, rozbudowy przedsiębiorstw, fabryk, hut, napływu siły roboczej do miast i gwałtownego pogorszenia się sytuacji mieszka­ niowej robotników, powstają koncepcje oparte na nowych osiągnięciach technicznych, na. wiedzy w dziedzinie medycyny, higieny „ Hygea" (1876) pomysłu lekarza angielskiego B. W. Richardsona wzorowana została na utopii Thomasa Morusa. Pomysł Hygei przedstawiony na odczycie podczas Kongresu Social Sciences Association w 1875 roku, spotkał się z dużym uznaniem i zyskał sobie szybko rozgłos światowy. Intencją Richardsona było zwalczanie strasznego stanu higieny wielkich miast. „Hygea" liczyła 1000000 mieszkańców żyjących w 20000 domów, zbu dowanych na 4000 akrów. Richardson ustalił warunki gwarantujące higienę i zdrowie mieszkańców miasta. Regulował problemy zabudowy i gabarytów, komunikacji,

(…)

… jest niewątpliwie idea miasta-ogrodu Howarda z 1898 roku. Celem jej było „stworzyć takie warunki życia ludności robotniczej, aby korzystała ona zarówno z dobrodziejstw miasta (miejsce pracy) jak i wsi (odpoczynek i zaopatrzenie w produkty rolne)". (Dom i miasto jutra, Izabella Wisłocka, Warszawa, Arkady 1971)
Problemy mieszkalnictwa po pierwszej wojnie światowej były zagadnieniem pierwszo­rzędnej wagi ze względu…
… nadrzędnego samodzielnych miast-ogrodów około 30-tysięcz-nych. Autorem tej koncepcji był nikomu wówczas nie znany urzędnik Ebenezer Howard, który w książce „Tomorrow" sformułował zasady miasta-ogrodu:
Zarząd miasta-ogrodu powinien czuwać nad całością terenów.
Miasto-ogród powinno być otoczone terenami zielonymi, aby w ten sposób zabezpie­ czyć się przed spekulacją i zrastaniem się jednostek w jeden obszar zabudowy.
W wypadku dalszego rozwoju miasta należy stworzyć następne miasto-ogród, całko­ wicie niezależne od pierwszego.
Idee Howarda zostały w 1903 roku zrealizowane przez Raymonda Unwina i Barry Parkera w osiedlu Letchworth pod Londynem, a za wzorem Anglii poszły inne kraje Europy. Niestety idea ta była w XX wieku wypaczona, pod hasłem miast-ogrodów kryły się przeważnie spekulacje terenami. (Dom…
… doświadczenia nabyte we własnym kraju. Miasta o układzie siatek modularnych. Koncepcja tych miast polega na zasadzie równomiernego nasycenia danego regionu jednostkami osadniczymi. Takimi przesłankami kierował się w swoim projekcie z 1933 roku E. Gloeden oraz Frank Lloyd Wright w projekcie „Broadacre Cityrc z 1932 roku a także Richard Neutra w projekcie „Rush City Reformed" z 1934 roku. Projekt Gloedena…
…. Maymont nie ogranicza się tylko do rozwiązań opartych na systemie wiszących kon­strukcji. W projekcie otoczenia Nótre Damme stanowiącym rekonstrukcję średniowiecznego otoczenia urbanistycznego plac znajduje się poniżej obecnego poziomu. Na poziomie Sekwany wprowadza taflę wody, a pod Sekwaną projektuje 12 kondygnacji parkingów. W innym projekcie przewiduje Maymont „Paryż pod Sekwaną" - centrum handlowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz