Uprawnienia zatrzymanego zatrzymanemu ich realizację przez organ procesowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawnienia zatrzymanego zatrzymanemu ich realizację przez organ procesowy-opracowanie - strona 1 Uprawnienia zatrzymanego zatrzymanemu ich realizację przez organ procesowy-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Omów uprawnienia zatrzymanego zatrzymanemu ich realizację przez organ procesowy 1) zatrzymanemu należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem i bezpośrednia z nim rozmowę
Art.41 Konst- każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności post. - tzw. sądowa kontrola zatrzymania- habeas corpus 2)zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu rejonowego miejsca zatrzymania lub prowadzenia post., podlegające n iezwłocznemu rozpoznaniu!(cel: zbadanie zasadności i legalności zatrzymania i prawidłowości jego wykonania) brak podstaw - sąd zarządza natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego i zawiadamia prokuratora i organ przełożony, który dokonał zatrzymania lub orzeka o utrzymaniu w mocy albo uchyleniu zaskarżonej decyzji, gdy żalący przebywa ( już) na wolności- post factum bezpodstawność zatrzymania lub narusz.przep. w czasie jego wykonania Czas oraz podmioty uprawnione do zatrzymania CZAS ZATRZYMANIA Przez Policję (org.niesądowy) zamyka sie w terminie 48 godzin, jednak w razie przekazania zatrzymanego do dyspozycji sądu ( w celu zastos. tymczas. areszt.), zatrzymanie może trwać dodatkowo 24 godziny zwalnia się go, gdy w ciągu 24 godz. od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu Wraz z przedstawionymi zarzutami: MAX. może trwać 72 godz!!! Z walnia się natychmiast, gdy ustanie przyczyna zatrzymania w ciągu 48 godz. od chwili zatrzymania nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu zwalnia się na polecenie sądu lub prokuratora WYNIKA, ŻE: zatrzymanie powinno trwać nie dłużej niż trwają przyczyny zatrzymania podział na zatrzymanie sadowe i pozasądowe ponowne zatrzymanie os.podejrzanej na podstawie tych samych faktów i dowodów jest niedopuszczalne! (248§3) PODMIOTY UPRAWNIONE uprawnienia do zarządzenia zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej ma sąd i prokurator (potrzeba przeszukania, stosuje się art.220-222 i 224) Na zatrzymanie zarządzone przez sąd- NIE przysługuje zażalenie!! Przymusowe doprowadzenie - związane z zatrzymaniem (art.247), różni się od- przymusowe sprowadzenie oskarżonego , który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie (art. 75§2) Pojęcie i rodzaje środków zapobiegawczych art.28 kpk- rodzaj środka przymusu: tymczasowe aresztowanie poręczenie dozór zawieszenie oskarżonego w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu zakaz opuszczania kraju ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz