Uprawnienia prezydenta w dziedzinie spraw zagranicznych państwa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawnienia  prezydenta w dziedzinie spraw zagranicznych państwa - strona 1 Uprawnienia  prezydenta w dziedzinie spraw zagranicznych państwa - strona 2

Fragment notatki:

Uprawnienia prezydenta w dziedzinie spraw zagranicznych państwa. Regulacja konstytucyjna: -Konstytucja nie składa w ręce prezydenta ogólnego kierownictwa w dziedzinie stosunków zagranicznych.
- konstytucja jednak deklaruje że Prezydent jest reprezentantem państwa w stosunkach zewnętrznych (art.133 ust.1)
-jednak prezydent ma współdziałać z premierem i ministrem spraw zagranicznych. Stosunki z przedstawicielami dyplomatycznymi: -Prezydentowi służy prawo mianowania i odwoływania pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach lub przy organizacjach m-dowych oraz przyjmowanie listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowanych przy nim przedstawicieli innych państw, ale do mianowania i odwoływania polskich ambasadorów potrzebna jest kontrasygnata Premiera. Ratyfikacja i wypowiadanie umów m-dowych: - prezydent powinien o takich swoich aktach zawiadamiać Sejm i Senat.
- ratyfikacje dotyczące niektórych spraw (str.447) wymagają upoważnienia wyrażonego w ustawie. Organ kontroli polityki zagranicznej rządu: - konstytucja przyznaje prezydentowi kompetencje zwrócenia się do TK (przed ratyfikowaniem umowy) w sprawie zgodności umowy z Konstytucją. Obowiązek powiadamiania o ratyfikacji: - obowiązek zawiadamiania Sejmu i Senatu o ratyfikacji bądź wypowiedzeniu umów m-dowych oraz obowiązek zawiadomienia Sejmu o zamiarze przedłożenia Prezydentowi w celu ratyfikacji umów m-dowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, nałożony na Premiera. Uprawnienia w stosunku do konsulów i misji specjalnych: - uprawnienie do wrażania zgody na mianowanie konsulów i do wystawiania im tzw. listów komisyjnych, do udzielenia tzw. exequatur konsulom państw obcych oraz udzielanie akredytacji misjom specjalnym. 12.4.4.4. Niektóre inne uprawnienia Prezydenta RP wynikające z nowej konstytucji oraz nie wynikające z niej. Prawo inicjatywy ustawodawczej. + prezydent może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie referendum konstytucyjnego fakultatywnego w sprawie zmiany Konstytucji dotykających najważniejszych jej rozdziałów (I, II i XII) - gwarant konstytucji.
+podpisanie przez Prezydenta ustawy zmieniającej Konstytucję i zarządzenie jej ogłoszenia. Uprawnienia kreacyjne: -prawo powoływania na 6 lat (tylu ile senat i sejm) członków Rady Polityki Pieniężnej oraz wniosek o powołanie prezesa NBP. Kompetencje w sferze stosunków z władzą sądowniczą: -Prezydent powołuje na czas nieokreślony sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.
- powołuje na 6 lat I prezesa SN i prezesa NSA, prezesa i wiceprezesa TK
Oraz 1 osobę do składu Krajowej Rady Sadownictwa. Dalsze uprawnienia prezydenta. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz