Pozycja ustrojowa Prezydenta - Zasada dualizmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozycja ustrojowa Prezydenta - Zasada dualizmu - strona 1 Pozycja ustrojowa Prezydenta - Zasada dualizmu - strona 2

Fragment notatki:

50.Pozycja ustrojowa Prezydenta -Zasada dualizmu -Charakteryzuje się rozdzieleniem władzy wykonawczej pomiędzy prezydent i rząd, na czele z Premierem. Stanowią dwie oddzielne struktury składające się na jedną władzę wykonawczą. Mają oddzielne zadania i kompetencje. Rząd nie jest podległy Prezydentowi
- Zasada funkcji arbitra -czuwa nad konstytucyjną ciągłością państwa i interweniuje w razie zakłócenia normalnego obrazu stosunków pomiędzy Sejmem a Rządem
- Zasada wyboru Prezydenta przez Naród- Pozwala mu na uzyskanie własnej legitymacji władzy demokratycznej i możliwość powoływania się na wolę narodu w konfliktach z Parlamentem
- Zasada kadencyjnego charakteru urzędu Prezydenta -Urząd jego jest ograniczony w czasie, jest kadencyjny,a kadencja trwa 5lat i dopuszczona jest możliwość tylko jednokrotnego powtórzenia wyboru tego samego kandydata na 2 kadencję.
- Zasada nieodpowiedzialności Prezydenta -nie ponosi odpowiedzialności politycznej wobec Parlamentu,ponosi odpowiedzialnośc wyłącznie konstytucyjną,jego akty wymagają kontrasygnaty.
- Zasada niepołączalności urzędu prezydenta z innymi urzędami 51.Akty urzędowe Prezydenta i ich kontrasygnata Kontrasygnata polega uzależnieniu ważności aktów podejmowanych przez głowę państwa od ich zaakceptowania przez premiera.
Swoje zadania prezydent musi ustalić z rządem.Głowa państwa nie ma możliwości działania wbrew woli rządu.Jest to też uwolnieni prezydenta od odpowiedzialności politycznej.Kontrasygnaty wymagają akty urzędowe prezydenta(akty normatywne-rozporządzenia).Akty wydawane w formie pisemnej przez prezydenta wymagają kontrasygnaty Premiera.Wyjątki zawiera art. 144 ust.3 Konst.
Prerogatywy-są to akty prezydenta zwolnione od wymogów kontrasygnaty.Istotą ich jest możliwość podejmowania przez prezydenta samodzielnych decyzji.Dotyczą one zadać prezydenta które wykraczają poza sferę działań rządu. 52. Uprawnienia Prezydenta jako głowy państwa Kompetencje głowy państwa:
wobec władzy ustawodawczej
wobec władzy wykonawczej
wobec władzy sądowniczej
związane z reprezentowaniem państwa w stosunkach międzynarodowych
związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa
inne kompetencje Ad. 1. Zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu,
Zwoływanie pierwszych posiedzeń obu izb parlamentu,
powoływanie marszałków Seniorów Sejmu i Senatu,
zarządzanie skrócenia kadencji Sejmu-gdy nie otrzyma do podpisu ustawy budżetowej przed upływem 4 miesięcy oraz gdy Sejm w ciągu 14 dni nie udzieli zaufania RM powołanej przez Prezydenta, prawo inicjatywy ustawodawczej,podpisywanie ustaw uchwalonych przez parlament, zarządzanie ogłoszenia ustaw i umów międzynarodowych w Dzienniku Ustaw,


(…)

… przy organizacjach międzynarodowych
Przyjmowanie listów uwierzytelniających i odwołujących od przedstawicieli dyplomatycznych innych państwa i org.międzynarodowych
Wyrażenie zgody na powołanie Ministra Spraw Zagranicznych konsulów, wystawienie im na wniosek ministra listów komisyjnych oraz udzielenie exequatur konsulom państw obcych.
Ad. 5. Proklamowanie stanu wojny
Wprowadzenie stanu wojennego i stanu wyjątkowego…
… wysłuchania,nie wiąże ze sobą skutków prawnych
Zarządzanie referendum ogólnokrajowego
Wnioskowanie do Sejmu o powołanie Prezesa NBP
Ad. 2. Powoływanie RM
Odbieranie przysięgi od prezesa, wiceprezesów i członków RM
Dokonywanie zmian w składzie RM(na wniosek premiera lub wskutek udzielenia ministrowi wotum nieufności przez Sejm)
Przyjmowanie dymisji RM
Występowanie do Sejmu z wnioskiem o pociągnięcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz