Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 65

Komisje wyborcze-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Komisje wyborcze Są to szczególne organy państwowe, tworzone dla zorganizowania i przeprowadzenia wyborów. Istnieją trzy szczeble komisji: Państwowa Komisja Wyborcza - właściwa do wszystkich procedur wyborczych i referendalnych...

Kompetencje parlamentu wynikające z jego funkcji kreacyjnej-opracowani...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Kompetencje parlamentu wynikające z jego funkcji kreacyjnej prezydent - Zgromadzenie Narodowe może uznać trwałą niezdolność prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, może go też postawić w stan oskarżenia przed TK Rada Ministrów - powoływana przy współdziałaniu większości sejmow...

Kompetencje RPO po zbadaniu sprawy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

kompetencje przysługujące RPO po zbadaniu sprawy Po zbadaniu sprawy Rzecznik może wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela, albo podjąć interwencję dla załatwienia sprawy. RPO może: skierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, w któr...

Kompetencje Rady Ministrów w zakresie stanowienia prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Kompetencje Rady Ministrów w zakresie stanowienia prawa Rząd nie ma obecnie możliwości stanowienia norm o mocy ustawy - aktywność prawodawcza rządu ma zawsze charakter podstawowy Prawotwórstwo rządowe realizuje się na płaszczyźnie: prawa powszechnie obowiązującego - kompetencja do stanowienia roz...

Kompetencje rady-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Kompetencje rady (sejmiku) Rada (sejmik), jako organ stanowiący i kontrolny na swoim terenie posiada szereg kompetencji, m.in.: wybiera i odwołuje organy wykonawcze (poza szczeblem gminnym) uchwala budżet, rozpatruje sprawozdania z jego wykonania i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zar...

Konstytucyjne zasady działania sądów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

Konstytucyjne zasady działania sądów - zasady organizacji sądownictwa zasada dwuinstancyjności - w każdej sprawie należącej do właściwości sądów musi istnieć proceduralna możliwość zwrócenia się do sądu wyższej instancji o zbadanie prawid...

Kontrola norm przez TK-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

kontrola norm przez TK Istota kontroli norm polega na orzekaniu o hierarchicznej (pionowej) zgodności aktów normatywnych (norm prawnych) niższego rzędu z aktami normatywnymi (normami prawnymi) wyższego rzędu i na eliminowaniu ich w przypadku stwierdzenia braku zgodności. kontrola norm ma w zasadzi...

Zarządzanie wyborów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Kto zarządza wybory do Sejmu Senatu i na urząd prezydenta? Wybory do Sejmu i Senatu - zarządza Prezydent RP - na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji izb, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy w ciągu 30 dni przed upł...

Kwestie odpowiedzialności posłów i senatorów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

Kwestie odpowiedzialności posłów i senatorów na płaszczyźnie prawno-karnej ulega istotnym ograniczeniom z uwagi na immunitet w zakresie nieobjętym immunitetem - na płaszczyźnie cywilnej, pracowniczej, zawodowej i dyscyplinarnej - odpowiedzialność ponoszona przez parlamentarzystów jest taka jak wsz...