Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 66

Dwuwarstwowe pojmowanie norm o prawach jednostki - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Na czym polega dwuwarstwowe pojmowanie norm o prawach jednostki? Oznacza to, że każdy przepis konstytucyjny, wyrażający konkretne prawo, czy wolność musi być rozumiany jednocześnie jako: prawo podmiotowe - konkretne uprawnienie przysługujące jednostce wobec władz publicznych, a czasem wobec innych...

Funkcja kontrolna Sejmu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

Na czym polega funkcja kontrolna Sejmu? na sprawowaniu kontroli nad działalnością rządu w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw. Konstytucja daje Sejmowi także kontrolę nad działalnością samorządu terytorialnego. Funkcję kontrolną Sejm realizuje poprzez: interpelacje, zapytania posels...

Konstytucyjna wolność sumienia i religii - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Na czym polega konstytucyjna wolność sumienia i religii? Wolność religii polega na wolności wyznawania lub przyjmowania religii wg własnego wyboru prawo do prowadzenia życia zgodnego ze wskazaniami wyznawanej religii prawo do odmowy służby wojskowej z uwagi na przekonania religijne swobodzie uz...

Szczególna moc prawna konstytucji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Na czym polega szczególna moc prawna konstytucji? Na przyznaniu jej najwyższego miejsca w hierarchicznym systemie prawa stanowionego. Konstytucja jest najwyższym prawem RP - co oznacza, że wszystkie akty niższego rzędu winny stanowić realizację konstytucji przepisy konstytucji stosuje się bezpośre...

Wolność przemieszczania się - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Na czym polega wolność przemieszczania się? Wolności o charakterze względnym (mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie) na swobodzie przemieszczania się po terytorium RP swobodzie wyboru miejsca zamieszkania i pobytu swobodzie opuszczania terytorium RP (prawo do paszportu) Wolności o ch...

Wymóg szczegółowości ustawowego upoważnienia do wydania rozporządzenia...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1806

Na czym polega wymóg szczegółowości ustawowego upoważnienia do wydania rozporządzenia szczegółowość podmiotowa - upoważnienie musi wskazywać organ uprawniony lub zobowiązany do wydania rozporządzenia (jeden z tych, które konstytucja wymienia jako kompetentne do wydawania rozporządzeń) szczegółowoś...

Zasada autonomii izb parlamentu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4522

Na czym polega zasada autonomii izb parlamentu? Zasada autonomii izb parlamentu polega na uznaniu wyłącznej właściwości parlamentu do podejmowania pewnych rozstrzygnięć, dotyczących zwłaszcza jego wewnętrznej organizacji i sposobu działania. Autonomia w aspekcie formalnym (regulaminowa) - każda iz...

Zadania które prezydent powinien chronić - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

najistotniejsze zadania które prezydent powinien chronić. (Z ochroną jakich wartości wiążą się zadania prezydenta?) prezydent jest najwyższym przedstawicielem RP prezydent jest gwarantem ciągłości władzy państwowej prezydent jako arbiter jest zobowiązany do takiego wykorzystywania swoich kompeten...

Obowiązki NIK wobec Sejmu RP

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

obowiązki NIK wobec Sejmu RP obowiązek regularnego dostarczania Sejmowi pewnych materiałów: co roku analizę wykonania budżetu państwa oraz założeń polityki pieniężnej co roku opinię w przedmiocie udzielenia absolutorium RM co roku NIK ma obowiązek przedstawić Sejmowi sprawozdanie ze swej działal...

Odpowiedzialność przed trybunału stanu za popełnienie przestępstwa...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Odpowiedzialność przed TS za popełnienie przestępstwa Trybunał Stanu działa wtedy jako sąd karny, ale jego zakres właściwości dotyczy: Prezydenta RP osób wchodzących w skład RM w odniesieniu do Prezydenta RP właściwość TS w sprawach karnych ma charakter zupełny - obejmuje wszelkie przestępstwa,...