Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 298

Typologia progów przestrzennego rozwoju miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

37. Typologia progów przestrzennego rozwoju miasta ze względu na kształtowanie się krzywej kosztów Próg skokowy - wynika z konieczności przekroczenia pewnej bariery, wymaga poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych przed przystąpieniem do budowy, nakłady te nie są związane z kosztami jednostk...

Prerogatywy samorządu do zarządzania mieniem komunalnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

6. Prerogatywy samorządu do zarządzania mieniem komunalnym Samorząd ma prawa do dowolnego zarządzania mieniem komunalnym : 1)samodzielnie gospodarować posiadanym majątkiem (delegować prawa wynikające z własności na rzecz podmiotów komunalnych , realizujących ustawowe zadania publiczne) 2)Oddawać ...

Dochody z gospodarowania majątkiem przez samorząd lokalny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

7.Dochody wynikające z gospodarowania majątkiem przez samorząd lokalny 1)wpływy komunalnych osób prawnych i nie mających osobowości prawnej z tytułu prowadzonej prze nie działalności gosp. W sektorze użyteczności publicznej, opartej na sk...

Krótka definicja najmu.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Najem :reprezentuje tzw.prawo zobowiązaniowe. Na podstawie umowy najmu wynajmujący obowiązuje się oddać najemny rzecz do uzywania na czas oznaczony lub nieoznaczony natomiast najmujący obowiązuje się zapłacić wynajmującemu umówiony czynsz(art. 659 k.c.). Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenie ...

Inwestycje samorządowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

Inwestycje samorządowe to inwestycje , które nie są nastawione na uzyskanie jakiegokolwiek zysku, posiadają charakter non-profit, maja charakter użytkowania publicznego, rozwój społeczno-gospodarczy. Najważniejsze kategorie inwestycji samorządowych: inwestycje pozwalające na udostępnianie przyszłym...

Zadania państwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

ZADANIA PAŃSTWA Równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Zapewnienie każdemu prawa do zabezpieczenia społecznego w razie choroby, inwalidztwa, bezrobocia, Prowadzenie polityki zmierzającej do pełnego zatrudnienia, Świadczenie bezpłatnej nauki, Prowadzenie polityki zapewniającej

Zadania publiczne powiatu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

ZADANIA POWIATÓW Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: Edukacji publicznej, Promocji i ochrony zdrowia, Pomocy społecznej, Polityki prorodzinnej, Transportu zbiorowego i dróg publicznych, Kultury i ochrony dóbr kultury, Geodezji,

Określanie strategii rozwoju województwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

ZADANIA WOJEWÓDZTW Określanie strategii rozwoju województwa Rozwijanie tożsamości lokalnej, Pobudzanie aktywności gospodarczej, Podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, Prowadzenie polityki intraregionalnej, Wykonywanie...

„Dzikie” wysypiska śmieci

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

„ Dzikie” wysypiska śmieci: - eutrofizacja; - degradacja; - psucie estetyki krajobrazowej; - wpływ na grunt: powstają grunty pochodzenia antropogenicznego (grunt nasypowy), które powodują skażenie i zanieczyszczenie gruntu rodzimego (przez wp...

Granica a bariera przestrzenna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

Granica a bariera przestrzenna Bariera przestrzenna - naturalna, kulturowa i inne (związek z kwestią przenikalności) Granica - bariera sformalizowana (związek z kwestią formalizacji) Region przygraniczny - region terytorialny wchodzący w skład dwóch lub większej liczby państw, a więc położony po ob...