Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 113

Rachunkowość - zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

41.Róznice kursowe Różnica, która wynika z przeliczenia danej liczby jednostek jednej waluty na inną walutę po różnych kursach wymiany pomiędzy określonymi w przepisach momentami ustalenia kursów. Obecnie ustawa o CIT daje możliwość wyboru ustalania różnic kursowych według przepisów podatkowych l...

Analiza korelacji i regresji - model regresji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

„ANALIZA KORELACJI I REGRESJI” Regresja (model regresyjny) jeli midzy dwoma cechami wystpuje zwizek, to w nastpnym etapie buduje si model. Wspóczynnik korelacji liniowej Pearsona. gdzie cov(x,y) to kowariancja - miara wspólzmiennoci: przyjm...

Analiza struktury i dynamiki - szereg przedziałowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

Analiza struktury    1. Budowa szeregu przedziałowego   Liczba klas k     Rozpiętość przedziału klasowego h     Granice pierwszego przedziału (dolna d 1 i górna g 1 )     2. Miary tendencji centralnej, przeciętnego poziomu, położenia, średnie    Szereg szczegółowy Szereg punktowy Szere...

Statystyka - najważniejsze informacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 798

Do najczęściej wykorzystywanych miar do opisu zbiorowości statystycznej należą: Wskaźniki struktury Wskaźniki natężenia Miary opisujące tendencję centralną, czyli miary średnie Miary dyspersji, czyli rozproszenia, zróżnicowania, rozrzutu Miary asymetrii Miary koncentracji Wskaźnik struktur...

Statystyka - teoria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

STATYSTYKA Statystyka to nauka zajmujca si ilociowymi metodami analizy zjawisk masowych. Przy czym masowo zjawiska polega na jego wykorzystaniu dla duej liczby jednostek statystycznych (obiektów) wanie dziki temu moliwe jest wykrycie za pomoc metod statystycznych rónego rodzaju prawidowoci wystp...

Statystyka - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

( 30 ( 30 ( 100 duże n małe n średnie n1+n2122 dwie średnie n30 wariancja dwie wariancje parametr korelacja ro=0 (n-2 stopnie swobody) test zgodności: r - klasy, ni - liczebność klasy, gdy ni...

Analiz finansowa podział i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pojęcie zakres cele standardy i wytyczne w zakresie audytu wewnętrznego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

Analiza finansowa 27.04.2011 Analiza jest metodą poznawania obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadania powiązań pomiędzy nimi , szczególnie zależności przyczynowo skutkowych Ważnym elementem procesu analizy jest zbadanie powiązań przyczynowo skutkowych. Przedmio...

Filozofia - całość wykładu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1155

Wykład I Początki filozofii - VII/VI w p. n. e. Jońska filozofia przyrody. 1. Na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia (epoka brązu) istniały w Grecji 3 ośrodki kultury: - Kreta (najstarszy ośrodek) - kultura minojska - kultura pałaców, które stanowiły centra administracyjne. Ok. 1700 r p.n...

Prawo handlowe- pojęcia, całość wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1281

1. Pełnomocnictwo a prokura. Pełnomocnictwo jest udzielane na piśmie pod rygorem nieważności. Wyróżniamy pełnomocnictwo ogólne- do spraw zwykłego zarządu oraz szczególne- do czynności wykraczających poza czynności zwykłego zarządu. Nie ma wymogu prawnego by pełnomocnictwo było udzielane osobie ma...