Unit 3 Tort law- słówka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unit 3 Tort law- słówka - strona 1 Unit 3 Tort law- słówka - strona 2 Unit 3 Tort law- słówka - strona 3

Fragment notatki:


Unit 3- Tort law tort- delikt worngful- bezprawny prosecution- oskarżenie sue- pozew damages- odszkodowanie award- przyznać coś act- czyn harm- szkoda party- strona civil wrong- szkoda nie powstała w wyniku przestępstwa remedy- zadośćuczynienie injured party- poszkodowana strona claim- roszczenie medical negligence- niedbalstwo podczas zabiegu medycznego; negligent damage- szkoda spowodowana poprzez niedbalstwo private property- własność prywatna misstatements- przekłamanie; fałszywe zeznanie; negligent misstatements- przekłamanie spowodowane niedbalstwem financial loss- straty finansowe trespass- wkroczenie na cudzy teren bez pozwolenia assault- napaść negligence- niedbalstwo business torts- delikty popełniane w biznesie; fraudulent misrepresentation- świadome wprowadzenie w błąd interference in contractual relations- umyślne naruszenie warunków wiążącej umowy unfair business practices- nieuczciwe praktyki działania w biznesie intentional tort- celowe popełnienie czynu niedozwolonego unfair competition- nieuczciwa konkurencja negligent tort- czyn niedozwolony popełniony poprzez niedbalstwo failing to obey traffic rules- nie zastosować się do przepisów ruchu drogowego strict liability tort- czyny niedozwolone, przy odpowiedzialności obiektywnej- nawet jeśli nie doszło do zaniedbania i tak ponosi się odpowiedzialność defective product- wadliwy produkt dealt with- dotyczyć czegoś criminal offence- przestępstwo kryminalne overlap- pokrywać się/ dublować defendant- pozwany assult and battery- napaść i pobicie be punished- być ukaranym to compensate- wyrównywać, rekompensować criminal law offence- przestępstwo prawa karnego the parties involved- zaangażowanie strony standard of proof- jakość dowodów outcome- rezultat conviction- skazanie/ wyrok liability- odpowiedzialność claimant- powód provide relief- doprowadzić do wyrównania deter- zniechęcać tortfeasor- sprawca deliktu sue for- wnosić pozew injunction- nakaz/zakaz sądowy tortiuos conduct- postępowanie będące popełnianiem deliktu monetary damages- odszkodowanie pieniężne compensatory damages- odszkodowanie wyrównawcze punitive damages- odszkodowanie z nawiązką Damages for: loss of earnings capacity- utracone zarobki future expected losses- przyszłe straty pain and suffering- ból i cierpienie reasonable medical expenses- uzasadnione wydatki medyczne wage- pensja(tygodniowa) malpractice- postępowanie niezgodne z etyką zawodową/zaniedbanie zawodowe false statement- fałszywe oświadczenie case note- streszczenie sprawy lower court- niższa instancja court of appeal- sąd apelacyjny procedural history- tok postępowania przed instancjami appeal- apelacja appellate- apelacyjny affirmed the judgment- podtrzymanie wyroku reversed the decision- zmienić decyzję/wyrok commision of a wrong- popełnić czyn zły/ wyrządzić krzywdę deliberate- rozmyślny, z premedytacją wilful- zamierzony apparent possibility proximate- bezpośredni

(…)

… pieniądze defamation- znieważenie open question- pytanie otwarte negative questin- pytanie negatywne(retorycznie wskazuje na znajomość odpowiedzi) closed question- pytanie zamknięte(tak lub nie) ease- swoboda summarise- podsumowywać encourage- zachęcać particular- szczegółowy legal action- działania prawne periodically- okresowo incident- zdarzenie in a state of some excitment- w stanie lekkiego wzburzenia queue- kolejka demand- żądać refund- zwrot pieniędzy libel- zniesławienie w piśmie slander- zniesławienie w mowie harass- nękanie, molestowanie statement- oświadzczenie competitor- konkurent competition- konkurencja significant- istotny, ważny amount- kwota, ilość , liczba enclosed- załączony retraction- odwołanie oświadczenia allegation- zarzut denial- odmowa, zaprzeczenie misrepresentation…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz