Unieszkodliwianie odpadow niebezpiecznych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unieszkodliwianie odpadow niebezpiecznych - wykład - strona 1 Unieszkodliwianie odpadow niebezpiecznych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
Charakterystyka odpadów niebezpiecznych
Odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, a gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Odpady te pochodzą z przemysłu, rolnictwa, transportu, służby zdrowia i laboratoriów badawczych. Rodzaje odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą o odpadach - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)
odpady medyczne i weterynaryjne
odpady ze środków farmaceutycznych, leków i związków stosowanych w medycynie lub w weterynarii
odpady ze środków do impregnacji lub konserwacji drewna
odpady z biocydów i środków fitofarmaceutycznych
pozostałości substancji stosowanych jako rozpuszczalniki
odpady z halogenowanych substancji organicznych niestosowanych jako rozpuszczalniki, z wyjątkiem obojętnych materiałów spolimeryzowanych
odpady z soli hartowniczych zawierających cyjanki
odpady zawierające oleje mineralne i substancje oleiste (np. z obróbki metali)
odpady zawierające emulsje mieszanin: olej-woda, węglowodór-woda
substancje zawierające PCB (np. dielektryki itp.)
materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej (np. pozostałości podestylacyjne itp.)
odpady z tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów lub pokostów
odpady z żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów lub spoiw
substancje powstające w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na człowieka lub środowisko jest nieznane (np. pozostałości laboratoryjne itp.)
środki pirotechniczne i inne materiały wybuchowe
chemikalia stosowane w przemyśle fotograficznym lub do obróbki zdjęć (np. do wywoływania)
substancje lub przedmioty zanieczyszczone dowolną pochodną polichlorowanego dibenzofuranu
substancje lub przedmioty zanieczyszczone dowolną pochodną polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny
Właściwości odpadów niebezpiecznych:
wybuchowe - substancje, które mogą wybuchnąć pod wpływem ognia lub które są bardziej wrażliwe na wstrząs lub tarcie niż dinitrobenzen
utleniające - substancje, które wykazują silnie egzotermiczne reakcje podczas kontaktu z innymi substancjami, w szczególności z substancjami łatwopalnymi
wysoce łatwopalne
łatwopalne - ciekłe substancje mające temperaturę zapłonu równą lub wyższą niż 21°C i niższą lub równą 55°C


(…)

… i alkalia w ilościach powodujących zmianę pH wyciągu wodnego, sporządzonego przy stosunku masy wody do odpadu 10:1, na poniżej 4 i powyżej 13
Składowisko odpadów
Unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie powinno odbywać się na odpowiednio urządzonym składowisku, zlokalizowanym w sposób zapewniający ochronę gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem oraz zapewniającym gromadzenie i odbiór ewentualnych odcieków ze składowiska. Składowisko odpadów niebezpiecznych powinno być wyposażone w system piezometrów do kontroli stanu wód podziemnych oraz posiadać ogrodzenie i stały nadzór w okresie eksploatacji. Teren składowiska, które przestało funkcjonować powinien podlegać monitoringowi oraz okresowej kontroli stanu powierzchni zboczy i korony, gdzie nie dopuszcza się wykonywania…
… o odpadach (podkreślone dotyczą odpadów niebezpiecznych):
Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych
Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi)
Składowanie poprzez głębokie wtryskiwanie (np. wtryskiwanie odpadów, które można pompować)
Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach)
Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz* Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz
Obróbka biologiczna Obróbka fizyczno-chemiczna Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie
Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu
Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni)
Sporządzanie…
… odpadów jako podsadzki lub dodatku do podsadzki górniczej (przeciwdziałanie osiadaniu terenu, izolowanie pól górniczych od wyrobisk czynnych)
składowanie odpadów w istniejących już wyrobiskach górniczych, na podstawie uzyskanej koncesji
wykorzystanie istniejących lub budowa nowych wyrobisk górniczych w celu urządzenia w nich składowisk odpadów specjalnych - niebezpiecznych lub wysoce szkodliwych…
… włókien azbestowych poprzez ich nagrzewanie energia mikrofalowa. W metodzie tej, eternit lub inne odpady zawierające azbest, po wstępnym skruszeniu (w kruszarce o specjalnej hermetyzowanej konstrukcji), mieszane są z niewielkimi ilościami substancji wspomagającej i wprowadzane do komory reaktora mikrofalowego. Umieszczone na ścianach reaktora promienniki mikrofalowe połączone są z generatorami mikrofal
… są utożsamiane ze spalaniem np.: piroliza, witryfikacja. Technologie obróbki chemicznej za pomocą utleniania i redukcji
Obróbka chemiczna odpadów niebezpiecznych za pomocą utleniania i redukcji stosowana jest to unieszkodliwiana odpadów pochodzących z procesów trawienia i obróbki powierzchniowej metali. Zadaniem tych technologii jest wytrącenie z roztworów metali ciężkich, a następnie oddzielenie osadu…
… do destrukcji płynnych i gazowych substancji chlorowcopochodnych oraz do zeszkliwienia toksycznych popiołów i odpadów zawierających azbest w kruszywo drogowe. Technologie ekstrakcji katalitycznej
Technologie te polegają na rozdzieleniu substancji przy odpowiednim wspomaganiu termicznym. Ich zastosowanie umożliwia wykorzystanie istniejących urządzeń do topienia metali przy zastosowaniu jako mediów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz