Unia gospodarcza i walutowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unia gospodarcza i walutowa - strona 1 Unia gospodarcza i walutowa - strona 2 Unia gospodarcza i walutowa - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT 4
Unia gospodarcza i walutowa
Etapy integracji gospodarczej
1. Strefa wolnego handlu
2. Unia celna
3. Wspólny rynek
4. Unia gospodarcza i walutowa
5. Pełna unia
Unia celna - efekt kreacji handlu
Efekt kreacji handlu wyraża się we wzroście wolumenu wzajemnych obrotów handlowych krajów
tworzących unie celna - w wyniku usunięcia cel i innych barier w handlu miedzy krajami unii oraz
wprowadzenia wspólnej zewnętrznej taryfy celnej. Zniesienie cel wewnątrz unii powoduje, iż
pewne rodzaje towarów wytwarzane są w poszczególnych krajach unii po cenach konkurencyjnych
w stosunku do towarów miejscowych.
W warunkach braku preferencji celnych kraje A i B zaspokajały potrzeby w zakresie towaru x własną
produkcja, mimo ze kraj B produkował go taniej. Cło nałożone przez kraj A na import tego towaru
znacznie go jednak podrożyło (powyżej kosztów produkcji w kraju A). Utworzenie strefy wolnego
handlu lub unii celnej zasadniczo zmieniło sytuacje. Krajowi A przestała się opłacać własną produkcja,
skoro powstały możliwości tańszego importu z kraju B.
Unia celna – efekt przesunięcia handlu
Efekt przesunięcia handlu wyraża się w zwiększeniu udziału krajów należących do unii celnej w
handlu wzajemnym oraz w zmniejszaniu udziału krajów trzecich, w wyniku przesunięcia się źródeł
zakupu określonych towarów z krajów nawet o niższych kosztach produkcji, lecz pozostających
poza obrębem unii, do krajów wchodzących w skład unii celnej.
Trzy kraje A, B, C różnią się miedzy sobą kosztami produkcji pewnego towaru X. Kraj A ma koszty
najwyższe, kraj C zaś koszty najniższe. W warunkach braku preferencji celnych, strefy wolnego handlu
czy tez unii celnej oczywisty jest fakt, iż kraj A importować będzie towar X z kraju C. W przypadku
jednak powstania preferencji celnych miedzy krajami A i B, zmienia ssie także kierunki handlu. Kraj A
przestanie importować z poprzednio najtańszego kraju C, zacznie zaś importować z kraju B, który to
po zniesieniu cel stal się relatywnie tańszy od kraju C.
Unia gospodarcza i walutowa
System, w którym kraje członkowskie zgodziły się na wspólną:
• polityką pieniężną,
• władzę monetarną,
• walutę,
a także skoordynowaną politykę makroekonomiczną.
Proces tworzenia unii walutowej w UE
• zagrożenie nową erą niestabilności walutowej - koniec lat 60-tych
• Szczyt Rady Europejskiej w Hadze (1969) – UGW formalnym celem EWG
• Plan Wernera (1970) – założenia
- koordynacja polityki budżetowej,
- liberalizacja przepływów kapitałowych między krajami EWG,
- stworzenie alternatywnego wobec Bretton Woods systemu walutowego w państwach EWG
(1980r.),który z czasem miałby zostać zastąpiony wspólną walutą
Plan Wernera - „wąż w tunelu”
• ograniczenie pasma wahań walut krajów członkowskich
do +/- 1,125%
• szersze pasmo wahań wobec walut krajów trzecich
+/-2,25%
System nazywano „wężem w tunelu”, gdyż węższe pasmo dopuszczalnych wahań kursów krajów
EWG („waz”) poruszało się w ramach szerszego pasa wahań ich kursów wobec dolara („tunel”).
Europejski System Walutowy (1979)

(…)

… niż 1,5 punktu procentowego ponad średnią dla trzech
krajów o najniższej inflacji) ,
• Konwergencja stóp procentowych– poziom długoterminowych stóp procentowych (nie wyższy niż 2
punkty procentowe ponad średnią dla trzech krajów o najniższej inflacji)
• Stabilność kursu walutowego - uczestnictwo w mechanizmie kursowym ERM II w ramach jego
normalnego pasma wahań (+/-15%),
• Poziom deficytu budżetowego < 3…
…: Bułgaria, Czechy, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Szwecja, Węgry.
Korzyści unii walutowej
• redukcja kosztów transakcyjnych,
• poprawa efektywności lokowania kapitału i bezpieczeństwa inwestycji,
• zwiększenie dostępności kapitału,
• zwiększenie przejrzystości cen,
• zwiększenie stabilności cen,
• wzmocnienie znaczenia obszaru integracyjnego i jego waluty na rynkach finansowych,
• poprawa wiarygodności…

• CEL 2: wspieranie polityki gospodarczej (wysoki poziom zatrudnienia oraz osiągnięcie
zrównoważonego i bezinflacyjnego wzrostu)- - jednak nie kosztem celu 1
Eurosystem - zadania
Zadania podstawowe:
• definiowanie i realizacja polityki pieniężnej obszaru euro,
• przeprowadzanie operacji walutowych,
• utrzymywanie oficjalnych rezerw walutowych państw członkowskich i zarządzanie tymi rezerwami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz