Umowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowy - strona 1 Umowy - strona 2 Umowy - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp
Najważniejszą postacią czynności prawnych jest umowa, która określa prawa i obowiązki stron w zakresie wymiany lub współpracy ekonomicznej. Umowa jest źródłem stosunku prawnego i podstawowym wyznacznikiem jego treści, co oznacza, że zawiązany stosunek prawny określa nie tylko treść umowy, ale także zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje oraz przepisy prawa cywilnego. Umowa stanowi w gospodarce rynkowej podstawowy instrument regulujący obrót dóbr, usług i środków pieniężnych. Umowa dochodzi do skutku przez zgodne oświadczenie woli dwóch albo więcej stron i stanowi samodzielna i integralną całość, która kształtuje określony w jej treści stosunek prawny. Decydujące o zawarciu umowy zgodne oświadczenia woli stron zostają złożone wtedy, gdy da się stwierdzić, że oświadczenia mają ten sam sens, ustalony według właściwych w tym względzie reguł wykładni. Niezbędną przesłanką dojścia każdej umowy do skutku jest także określenie stron, między którymi złożone zostały zgodne oświadczenia woli. Wskazywać na nie może nie tylko treść umowy, ale i okoliczności jej zawarcia.
Wyrażona w Konstytucji wolność prowadzenia działalności gospodarczej stanowi podstawę dla stwierdzenia, że na obszarze prawa cywilnego obowiązuje zasada swobody decydowania o zawieraniu umowy. Oznacza to, iż podmiotom prawa cywilnego przysługuje kompetencja do decydowania o tym, czy i z kim zawierają umowy. O ograniczeniach swobody zawierania umów z dowolnie wybranymi osobami mówi się wyłącznie wtedy, gdy mają one heterogeniczną genezę - to znaczy, gdy wynikają z ustawy lub z aktu wykonawczego wydanego na podstawie ustawowego upoważnienia. Mogą one przybierać różną postać i intensywność.
Sposoby zawierania umów
Mimo, że umowy dochodzą do skutku przez zgodne oświadczenie woli stron, złożone w dowolny sposób, to jednak w praktyce wytworzyły się swoiste sposoby zawierania umów, do których należą:
oferta i jej przyjęcie
rokowania
przetarg Oferta i jej przyjęcie
Pojęcie oferty
Przez ofertę rozumie się oświadczenie woli zawierające stanowczą propozycję zawarcia jakiejkolwiek umowy, która określa co najmniej konieczne elementy jej treści. Dzięki tym cechom oferty umowa może zostać zawarta w następstwie prostego jej przyjęcia przez inny podmiot. Przyjęcie oferty jest także oświadczeniem woli, które wyraża wyłącznie wolę zawarcia umowy o treści określonej w ofercie.
Propozycje wyrażające jedynie ogólną dyspozycję podmiotu do zawarcia umowy, a nie stanowczą decyzję w tym względzie - nie są ofertami. Również propozycje niepełne, nie zawierające koniecznych elementów zawarcia umowy, nie mają charakteru oferty. Określa się je mianem zaproszeń do składania ofert lub do wszczęcia rokowań.

(…)

…. Na podstawie takiej deklaracji nie można więc żądać, aby sąd zastąpił oświadczenie woli swoim orzeczeniem i doprowadził tym samym do zawarcia umowy definitywnej. Skutek taki wywołać może tylko umowa przedwstępna, wyrażająca nie tylko stanowcze zobowiązanie stron w tym względzie, ale odpowiadająca przy tym określonym w ustawie przesłankom. Przetarg
Trzecim - obok oferty i rokowań - sposobem zawierania umów…
… mają także zachowania przedsiębiorców polegające na wystawianiu automatów przeznaczonych np. do sprzedaży biletów, czy napojów lub do świadczenia usług telefonicznych, fotograficznych, itp. Skutki złożenia oferty
Oferta wiąże oferenta, co polega na tym, że adresat oferty, czyli oblat, sam może poprzez jej przyjęcie doprowadzić do zawarcia umowy. Natomiast oferent traci w okresie związania wszelki wpływ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz