Umowa sprzedaży, Umowa o dzieło, Umowa zlecenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa sprzedaży, Umowa o dzieło, Umowa zlecenia - strona 1 Umowa sprzedaży, Umowa o dzieło, Umowa zlecenia - strona 2

Fragment notatki:

Umowa sprzedaży – najczęstsza zawierana umowa jest to czynność prawna, dwustronna
zobowiązująca i jednocześnie rozporządzająca, czynność konsensualna, czyli dochodzi do skutku
poprzez sam fakt wymiany zgodnych oświadczeń woli. (Inter vias – między żywymi) oraz czynność
odpłatna.
Sprzedaż – poprzez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego
własność rzeczy i wydać my rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy
cenę.
Cena może zostać ustalona porozumieniem stron, bądź może wynikać z określonego w umowie
sposobu jej liczenia, a także może wynikać z ewentualnych przepisów kształtujących ceny [urzędowe,
minimalne (np. na produkty rolnicze) lub maksymalne (np. leki)
Wady przedmiotu sprzedaży w obrocie poza konsumenckim (czyli wszystko z wyjątkiem
kupowania od przedsiębiorcy) w takiej sytuacji, gdy ujawnią się wady w przedmiocie sprzedaży
nabywca zostaje uprawniony w oparciu o tzw. rękojmie za wady.
RĘKOJMIA funkcjonuje z mocy samego prawa, przy czym strony w umowie mogą ją ograniczyć, bądź
wyłączyć. Rękojmia obowiązuje sprzedawcę w przeciągu 1 roku od dnia wydania rzeczy. Rękojmia
obejmuje tylko takie wady, które tkwią w rzeczy w momencie sprzedaży i o których sprzedawca
wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.
Nabywca będzie pozbawiony instytucji rękojmi, gdy nie dokona należytego odbioru rzeczy i nie
powiadomi sprzedawcę o ujawnionych wadach.
Wady fizyczne rzeczy - rzecz jest wadliwa wówczas, gdy nie posiada cech, o których zapewniał
sprzedawca, albo które zmniejszają wartość lub użyteczność rzeczy ze względu na cel w umowie
oznaczonej albo wynikający z właściwości rzeczy.
Wady mogą być też prawne (wada prawna), gdy rzecz jest własnością osoby trzeciej albo jest
obciążona prawem osoby trzeciej (rzecz kradziona/zastawiona). W końcu nie może przenosić
własności osoba nie będąca właścicielem.
Uprawnienia z rękojmi
Realizowane są wg wyboru nabywcy:
 po przez roszczenie o obniżenie ceny,
 po przez domaganie się usunięcia wady,
 wymianę na rzecz wolną od wad,
 odstąpienie od umowy
 oraz w każdym z powyższych wypadków wraz z roszczeniem o naprawienie szkody wywołanej
wadą.
Sprzedawca może zdyskwalifikować roszczenie o odstąpienie od umowy jeżeli niezwłocznie usunie
wadę lub rzecz wymieni na rzecz wolną od wad.
Gwarancja przy sprzedaży – jest to instytucja prawna wynikająca z czynności prawnej (czyli
nie z mocy prawa). Gwarancja jest oświadczeniem sprzedawcy, że rzecz sprzedana jest wolna od wad,
a w razie ich ujawnienia w terminie gwarancji wady zostaną usunięte lub rzecz zostanie wymieniona
na wolną od wad. W sytuacji ujawnienia wad nabywca wg swego wyboru może wykonywać
uprawnienia z rękojmi (obniżyć cenę) lub gwarancji (wymiana).
Sprzedaż konsumencka – (konsument od przedsiębiorcy). W zakresie sprzedaży
konsumenckiej zastosowanie mają przepisy odrębnej ustawy o tzw sprzedaży konsumenckiej. Ustawa
ta precyzuje, że w wypadku wady rzeczy sprzedanej konsumentowi może ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz