Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego - strona 1 Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego - strona 2 Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO zawarta dnia ......................................... w.................................................................. pomiędzy :
....................................................................................................................................zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:..........................................................................................
.......................................................................................................................................................
a
.......................................................................................................................................................
zamieszkałym w ...........................................................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym.
§ 1.
1. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje się realizacji budynku wielo mieszkaniowego zgodnie z projektem, w lokalizacji .......................................................................................................................................................na terenie własnym w celu sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
2. W budynku wymienionym w pkt 1 będzie się mieścił lokal mieszkalny oznaczony symbolem ................................................położony na kondygnacji ............................................ o powierzchni ..................................m 2 i strukturze .................................................................... .......................................................................................................................................................
3. Budynek i lokal mieszkalny odpowiadać będą następującym warunkom: .......................................................................................................... wykonany w technologii .....................................................................................................................................................
4. Lokal mieszkalny wyposażony w instalację wody zimnej i ciepłej z opomiarowaniem, instalacje elektryczną, instalację domofonową, ruraż teletechniczny, instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i termoregulatorami................................................................... Wykończenie lokalu będzie obejmować tynki wewnętrzne gipsowe, wylewki podłogowe cementowe samopoziomujące, stolarkę okienną i drzwiową typową........................................... Wykończenie lokalu nie obejmuje białego montażu, kuchenki, osprzętu elektrycznego, wykończenia ścian i podłóg.......................................................................................... Dostawa ciepłej wody i ciepła z ...................................................................................................


(…)

… w okresach kwartalnych - począwszy od dnia ........................................... roku, aż do zakończenia realizacji budynku przewidzianego na dzień ............................................................ według wzrostu wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano - montażowej ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny. Waloryzacji podlega nie wpłacona część ceny.
3. Wpłaty…
… do ustanowienia na koszt własny hipoteki na nieruchomości Wykonawcy
6. Opóźnienie w zapłacie poszczególnych rat stanowiło będzie podstawę do naliczenia przez Wykonawcę odsetek umownych.
§3.
1. Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie po zakończeniu budowy budynku do ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz do przeniesienia tej własności na rzecz Zamawiającego lub wskazanej przez niego osoby.
2. Przeniesienie…
… ................................................. miesięcy.
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających jedną stronę z zastrzeżeniem ustaleń § 6 pkt. 2, stronie drugiej przysługuje prawo do kary umownej w wysokości ............% wpłaconej nie waloryzowanej ceny lokalu.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia z tym, że termin wypowiedzenia nie może upłynąć przed złożeniem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz