Umowa o wybudowaie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o wybudowaie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego - strona 1 Umowa o wybudowaie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego - strona 2 Umowa o wybudowaie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO zawarta dnia ......................................... w ................................................................ pomiędzy :
................................................................................................................................... zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:.........................................................................................
a
.......................................................................................................................................................
zamieszkałym w ...........................................................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym
§ 1.
1. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje się realizacji budynku mieszkalnego zgodnie z projektem, w lokalizacji ...................................................................................................................................................... na terenie własnym w celu sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
2. Budynek mieszkalny wymieniony w pkt. 1 będzie się mieścił na działce nr................... w......................................... o powierzchni .......................... m 2 wykonany zgodnie z projektem .......................................... w technologii ..................................................................
3. Budynek i lokal mieszkalny odpowiadać będą następującym warunkom : ...........................................................................................................................
4. Lokal mieszkalny wyposażony w instalację wody zimnej i ciepłej z opomiarowaniem, instalacje elektryczną, instalację domofonową, ruraż teletechniczny, instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i termoregulatorami................................................................... Wykończenie lokalu będzie obejmować tynki wewnętrzne gipsowe, wylewki podłogowe cementowe samopoziomujące, stolarkę okienną i drzwiową typową........................................... Wykończenie lokalu nie obejmuje białego montażu, kuchenki, osprzętu elektrycznego, wykończenia ścian i podłóg.......................................................................................................... Dostawa ciepłej wody i ciepła z ...................................................................................................
5.Wykończenie lokalu ponad standard określony w § 1 może być wykonane przez Zamawiającego w oparciu o aneks do niniejszej umowy, za dodatkowym wynagrodzeniem.
§ 2.
1. Zamawiający w celu uzyskania prawa własności lokalu mieszkalnego wymienionego w § 1 zobowiązuje się do sukcesywnego przekazywania środków pieniężnych na rzecz Wykonawcy, w następujący sposób: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................


(…)

… ................................ roku, aż do zakończenia realizacji budynku przewidzianego na dzień ........................................... według wzrostu wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano - montażowej ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny. Waloryzacji podlega niewpłacona część ceny.
3. Wpłaty dokonywane będą w ratach :
a. Pierwsza rata płatna w dniu podpisania umowy, w wysokości ......................% ceny…
… będzie podstawę do naliczenia przez Wykonawcę odsetek umownych.
§3.
1.  Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie po zakończeniu budowy budynku do ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz do przeniesienia tej własności na rzecz Zamawiającego lub wskazanej przez niego osoby.
2. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi na koszt zamawiającego jeżeli wpłacona zostanie cała cena za lokal.
§ 4.
1. Stronom…
… z zastrzeżeniem ustaleń § 6 pkt. 2, stronie drugiej przysługuje prawo do kary umownej w wysokości ............% wpłaconej niewaloryzowanej ceny lokalu.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia z tym, że termin wypowiedzenia nie może upłynąć przed złożeniem przez Zamawiającego wniosku o wykreślenie hipoteki, o ile była ona ustanowiona. W takim…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz