UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY-praca na zaliczenie wykładu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3724
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY-praca na zaliczenie wykładu - strona 1

Fragment notatki:

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY

zawarta w dniu 15.05.2000 pomiędzy Firmą Borex Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-234, przy ul. Hutniczej 12, którą reprezentuje Pan Jan Kowalski, zwaną dalej Pracodawcą,

a Panem Damianem Pasternakiem, zamieszkałym przy ul. Kieleckiej 23, 26-020 Chmielnik, legitymującym się dowodem osobistym Seri AXN nr 885994 ,wydanym przez Burmistrza Miasta Chmielnik, zwanym dalej Pracownikiem.

§ 1 Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku Specjalista ds Sprzedaży

w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony od 15.05.2010.

§ 2

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości:

wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3000 PLN (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie, płatne do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przepracowanym,

dodatku przyznawanego dwa razy w roku w wysokości 500 PLN (pięćset złotych) brutto, wypłacanego w szóstym oraz dwunastym miesiącu każdego roku.

Wysokość wynagrodzenia należy zachować w tajemnicy.

§ 3

W trakcie wykonywania pracy do obowiązków pracownika należy w szczególności:

nawiązywanie kontaktów mogących przynieść wzrost sprzedaży

nadzorowanie realizacji kampanii reklamowych oraz wizerunkowych produktu oraz firmy

zarządzanie podmiotami i osobami wykonującymi sprzedaż detaliczna na terenie kraju

zarządzanie hurtownia przy siedzibie firmy w Kielcach

§ 4

Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Firmy Borex Sp. z o.o. w Kielcach oraz teren całego kraju, jeżeli wymaga tego realizacja postawionych zadań.

§ 5

Dniem rozpoczęcia pracy przez Pracownika jest 15.05.2010r.

§ 6

Niniejsza umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w Kodeksie Pracy.

§ 7

Wraz z umowa o pracę zawarta zostaje umowa o zakazie konkurencji.

§ 8

W pozostałych sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Prawa Pracy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Postanowienia ustne są nieważne.

§ 9

Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz