Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy-na wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3696
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy-na wykład - strona 1

Fragment notatki:

§ 2

Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków, a w stosunku do których Pracodawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę. W szczególności Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących stosowanej przez Pracodawcę organizacji pracy oraz sposobu prowadzenia działalności reklamowej, a także wszelkich poufnych danych dotyczących jego klientów oraz kontrahentów.

§ 3

W razie niewykonania przez Pracownika obowiązków określonych w niniejszej umowie, Pracodawca może dochodzić od niego naprawienia poniesionej szkody na zasadach określonych w art. 114-122 kodeksu pracy.

Niezależnie od odpowiedzialności materialnej, określonej w ust. 1, Pracodawca może zastosować wobec Pracownika naruszającego postanowienia umowy odpowiedzialność porządkową, a w uzasadnionych przypadkach wypowiedzieć umowę o pracę lub rozwiązać ją bez wypowiedzenia z winy Pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.).

§ 4

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Kielcach, przy ulicy Warszawskiej 44

§ 5

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz