Ułatwienia wizowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ułatwienia wizowe - omówienie - strona 1 Ułatwienia wizowe - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Ułatwienia wizowe *Kolejnym etapem ułatwień związanym z międzynarodowym RT jest liberalizacja przepisów związanych z posiadaniem wizy.
*Często znoszenie obowiązku wizowego przebiega jednocześnie z ułatwieniami paszportowymi.
*Pierwszym krokiem na rzecz ułatwień podróży turystycznych jest znoszenie opłat za wizy przez państwo wydające to zezwolenie.
*Zasadniczym warunkiem uzyskania bezpłatnej wizy jest wtedy posiadanie ważnego paszportu.
*Najwięcej umów dwustronnych dotyczących zniesienia opłat za wizy zostało zawartych w Europie i w świecie w latach 60. XX wieku.
*Większość umów zawierana sformułowania, że bezpłatne wizy mogą być wydawane obywatelom których podróż zagraniczna nie jest dłuższa niż trzy miesiące, a jej celem powinna być przyjemność lub załatwienie interesu.
*W umowach podkreśla się, że posiadanie bezpłatnej wizy nie zwalnia podróżującego cudzoziemca od przestrzegania przepisów wewnętrznych państwa przyjmującego w zakresie przekroczenia jego granicy, zamieszkania i podjęcia pracy zarobkowej.
*Większość umów dwustronnych zawiera kategoryczny zakaz zatrudniania się bez zezwolenia państwa.
*Umowy dotyczące zniesienia opłat za wizy z reguły są zawierane przez państwa sąsiadujące i będące w dobrych stosunkach politycznych.
*Kolejnym krokiem w celu ułatwień wizowych jest proces znoszenia obowiązku wizowego. Wizy znoszone są wtedy na podstawie dwustronnych umów państwowych.
*W pierwszej kolejności znoszony jest obowiązek posiadania wizy przez obywateli państw (stron umowy) zamieszkałych na stałe na obszarze państwa macierzystego.
*Kolejnym krokiem jest znoszenie obowiązku wizowego wobec wszystkich obywateli oby stron umowy, niezależnie od miejsca stałego lub czasowego zamieszkania, czy to w państwie macierzystym czy na terytorium drugiej strony, jak również w państwie trzecim nie będącym stroną danej umowy.
*wszystkie międzypaństwowe umowy dotyczące znoszenia wiz wprowadzały dotąd zasadę że podstawowym warunkiem przekroczenia granicy państwowej i pobytu jest posiadanie przez niego ważnego paszportu lub innego dowodu tożsamości uprawniającego do zagranicznej podróży.
*Czas podróży bez posiadania wizy określany jest w umowach różnie, od jednego do trzech miesięcy.
*Najwięcej umów określa, że czas podróży bez wizy nie powinien przekraczać trzech miesięcy, pobyt przekraczający ten okres wymaga uzyskania wizy.
*Znaczna część umów, podobnie jak umowy o zniesieniu opłat za wizę, wyraźnie zastrzega, że obywatele stron podczas pobytu na terytorium drugiej strony nie mogą podejmować pracy zarobkowej i prowadzić działalności przynoszącej dochody.
*Podjęcie pracy zgodnie z większością umów wymaga uzyskania wizy pobytowej.


(…)

… oparte są na zasadzie wzajemności.
*Do nielicznych wyjątków od powszechnie przyjętej i stosowanej zasady wzajemności należą umowy zawarte przez wiele krajów w Europie i poza nią ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Australią, Nową Zelandią i RPA.
*Państwa europejskie rezygnowały z obowiązku wizowego wobec obywateli wymienionych krajów, które w zamian znosiły opłaty za wizy, nie rezygnując z uciążliwego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz