Układanie biznes planu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2632
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układanie biznes planu - strona 1

Fragment notatki:W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: planowanie wraz z bardziej szczegółowym podziałem na części składowe planowania, warunki planowania oraz filozofię planowania. W notatce wyszczególnione są również rodzaje planów, planów czasowych oraz planowanie funkcjonalne. Następnie w notatce znajdują się zagadnienia takie jak: elementy planu i planowania. Kolejne poruszone zagadnienia to: plan biznesowy, funkcje biznesplanu, informacje na pytanie w jakich sytuacjach potrzebny jest biznesplan, układ biznesplanu. Dalej znajduje się bardziej szczegółowy opis części składowych biznesplanu: część wstępna biznesplanu, część środkowa (merytoryczna), część końcowa. Część merytoryczna biznesplanu jest opisana w sposób najbardziej rozbudowany. Opisany jest tutaj proces produkcyjny, etapy, cykle w procesie produkcyjnym. Ponadto w notatce opisane są zagadnienia takie jak: baza produkcyjna, produkt, cykl rynkowy produktu. Kolejnym szerzej rozwiniętym pojęciem jest: majątek przedsiębiorstwa, rodzaje inwestycji, niezbędna dokumentacja, środki finansowe, podział majątku. Następnymi zagadnieniami poruszonymi w notatce są: zaopatrzenie, wybór dostawców, gospodarka magazynowa, koszty, rodzaje kosztów. Notatka zawiera informacje na temat: jakie są rodzaje i struktura rynku, konkurencja na rynku. Kolejne poruszone zagadnienia to: dystrybucja, zatrudnienia i płace, w tym; etapy, wielkość i struktura zatrudnienia. Kolejne pojęcia to: wydajność pracy, wynagrodzenia; funkcje wynagrodzenia, części i rodzaje wynagrodzenia, planowanie funduszu płac. Dalsza część notatki omawia rodzaje kosztów pracy oraz zagadnienia takie jak: poprawa warunków bezpieczeństwa pracy, ochrona własności, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska, działalność socjalno-bytowa, transport. Ponadto w treści notatki można się spotkać z pojęciami takimi jak: plan finansowy, plan przychodów, plan kosztów, plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy, plan inwestycji, plan samofinansowania działalności, plan rachunków wyników, plan przepływów pieniężnych.

Planowanie jest to całokształt uporządkowany w pewien ciąg działalności, związany z podjęciem decyzji danego przedmiotu, określający kierunki i proporcje rozwoju, cele i kryteria oraz środki i warunki rozwoju.
Części składowe planowania:
Rozpoznanie istniejącej sytuacji;
Określenie celów (podzielenie na konkretne działania);
Określenie środków i sposobów działania;
Realizacja;
Kontrola realizacji planu.
Warunki planowania:
polityczne;
ekonomiczne;
organizacyjne.
Filozofia planowania - trzy rodzaje:
zasada wystarczającego minimum;
zasada optymalizacji (zasada oszczędności środków);
zasada adaptowania (łapania okazji). Planowanie jest to nauka (dyscyplina), która dostarcza pewnych teorii.
Plan jest to zbirów umotywowanych, podjętych i zatwierdzonych decyzji określonego szczebla lub podmiotu stanowiących dyrektywę przyszłego działania dla danych podmiotów wykonawczych w określonym czasie.
Rodzaje planów: (mogą one przebiegać centralnie i terenowo)
Planowanie społeczne - plany o charakterze społecznym (usługi niematerialne);
Planowanie gospodarcze - obejmuje część gospodarcza, wszystko to, co jest produkcja, infrastruktura gospodarcza - to, co jest potrzebne do produkcji;
Planowanie przestrzenne - w przestrzeni (planowanie gminne, wojewódzkie,...euroregiony);
Planowanie finansowe, - jakie środki finansowe przeznaczyć na realizację planów.
Planowanie czasowe:
roczne;
taktyczne (średniookresowe) ok. 3 lat;
strategiczne (na lat

(…)

….
Odbiciem wielkości i struktury zatrudnienia są koszty zatrudnienia.
Wynagrodzenia - struktura, wielkości.
Funkcje wynagrodzenia:
dochodowa - utrzymanie rodziny, byt;
społeczna - wysokość utrzymania całej rodziny, minimum socjalne umożliwiające uczestniczenia życia rodzinnego w życiu społecznym;
motywacyjna - pobudza do pracy;
kosztowa - dla zakładu pracy (jest on uwidoczniony w biznesplanie).
Przepisy…
…, które przedsiębiorstwo sprzedaje;
Jak badać rynek, wg jakich cech: - badania ankietowe (jak formułować ankietę);
Odbiorca - obecny i przyszły (potencjalny), jego potrzeby, prawo Engla: w miarę wzrastania dochodów, zmienia się struktura potrzeb, aby poznać potrzeby odbiorców:
badania ankietowe - najważniejsza rzecz!
rozmowy z ludźmi z danej branży;
wywiad gospodarczy;
testowanie produktów;
sprzedaż na próbę na danym…
… - księga zarządzania bezpieczeństwem.
Kontrola jest prowadzona w zakładzie w zakresie bezpieczeństwa.
Instrukcje sanitarne.
Oświetlanie, akustyka, mikroklimat (temperatura, wilgotność) - wpływa to na komfort pracy.
Działania np. modernizujące (koszty): koszty eksploatacyjne - w biznesplanie.
Ad. 2 Ochrona własności
Problem niewłaściwego korzystania, niszczenia, utrata. Problem składników majątkowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz