Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny - strona 1 Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny - strona 2

Fragment notatki:

Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny. Układ rodzajowy dzieli koszty z punktu widzenia ich treści ekonomicznej. W układzie rodzajowym kosztów wyróżnia się następujące pozycje: Amortyzacja- koszty z tytułu planowych odpisów zużycia środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych.Zużycie materiałów i energii- obejmuje zużycie surowców, materiałów podstawowych i pomocniczych, półfabrykatów, opakowań, paliwa, energii elektrycznej, cieplnej, wody, sprzężonego powietrza.Usługi obce- roboty i usługi wykonane przez inne jednostki, usługi transportowe, usługi remontowe będące kosztami wykonywanych przez inne jednostki gospodarcze remontów, napraw i konserwacji środków trwałych. Inne usługi obce np. poczty, łączności, .Podatki i opłaty- podatki kosztowe od nieruchomości, środków transportu, VAT naliczony nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu, opłaty skarbowe, notarialne.Wynagrodzenia- wynagrodzenia brutto za prace wykonane na rzecz danego podmiotu bez względu na charakter stosunku pracy.Świadczenia na rzecz pracowników- ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy szkolenie pracowników itp. Podróże służbowe- diety, koszty noclegów, przejazdów itp.Pozostałe koszty- np. ekwiwalent pieniężny na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń lub świadczeń na rzecz pracowników (zużycie własnych narzędzi), ubezpieczenia majątkowe i inne.Celem podziału kosztów wg. Rodzaju jest stworzenie możliwości kontroli wysokości zużycia środków produkcji i wynagrodzenia siły roboczej poniesionego na wykonanie zadań, porównania wielkości faktycznych z planowanymi oraz badania struktury kosztów.Koszty dzielimy także według miejsc ich powstania:Koszty wydziałowe, ogólnozakładowe, zakupu, sprzedaży, produkcji pomocniczej.
Układ rodzajowy amortyzacja - celowe wyrażone wartościowo zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,zużycie materiałów i energii - zużycie surowców, materiałów zapasowych, opakowań, paliwa, książek, czasopism, energii .usługi obce - obróbka obca, usługi: transportowe, remontowe, łączności, najmu, bankowe,wynagrodzenia - wynagrodzenia brutto za prace wykonane na rzecz danego podmiotu,ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - obciążające pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz inne świadczenia na rzecz pracowników: wydatki na bhp, szkolenia, ochronę zdrowia,podatki i opłaty - podatki: od nieruchomości, środków transportu oraz opłaty: skarbowe, notarialne, administracyjne, sądowe, za zanieczyszczanie środowiska,pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, stypendia, reklama nie ujęta w innych pozycjach.Układ funkcjonalny dzieli koszty według miejsc powstawania kosztów.koszty działalności podstawowej (produkcyjnej, handlowej, usługowej)- w wypadku działalności produkcyjnej na tym koncie księguje się bezpośrednie koszty związane z tą działalnością, obejmujące: zużycie materiałów bezpośrednich, wynagrodzenie pracowników bezpośrednio produkcyjnych, obróbkę obcą, koszt przygotowania nowej produkcji,koszty wydziałowe - pośrednie koszty wytwarzania ponoszone na wydziałach produkcji podstawowej, obejmujące koszty amortyzacji i remontu maszyn, transportu wewnętrznego, zużytych narzędzi, oświetlenia, ogrzewania i utrzymania czystości wydziału,koszty zarządu- wynagrodzenia kierownictwa firmy i ogólnego zarządu, koszty podróży służbowych, łączności, biurowe, reprezentacji i reklamy firmy, podatki i ubezpieczenia, koszty utrzyma ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz