Zadanie domowe - ćwiczenia 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Zadanie domowe - ćwiczenia 1  - strona 1  Zadanie domowe - ćwiczenia 1  - strona 2  Zadanie domowe - ćwiczenia 1  - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie domowe - ćwiczenia 1 Ewidencja kosztów w jednostce gospodarczej może być prowadzona :
Tylko w układzie rodzajowym
Tylko w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym
W układzie rodzajowym i w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym
Koszty w układzie rodzajowym :
Koszty układu rodzajowego :
amortyzacja,
zużycie materiałów i energii,
usługi obce
wynagrodzenia
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
podatki i opłaty
pozostałe koszty
Amortyzacja - koszty planowanego zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych.
Zużycie mat eriałów i energii - zużycie mat podstawowych, paliw płynnych i stałych, gazów technologicznych, materiałów wykorzystywanych do utrzymania maszyn i urządzeń w ruchu, utrzymywania czystości, materiałów wykorzystywanych na cele biurowe, prenumerata czasopism oraz zużycie obcej energii (cieplnej, wody, chłodu, sprężonego powietrza itp.)
Usługi obce - do typowych usług obcych zaliczamy:
Obróbkę obcą - wykonywanie robót i usług na powierzonych im przez obce jednostki składnikach produkcji, czyli półfabrykatach,
Usługi transportowe - dotyczące przewozu osób i składników majątku w tym usług spedycji, opłaty za składowanie majątku w fazie transportu, opłaty za czynności ładunkowe, wynajem taboru kolejowego bocznic, kontenerów, usługi przeładunkowe
Remontowe - koszty wykonywanych przez inne jednostki remontów i konserwacji środków trwałych własnych i obcych
Inne usługi , Np. pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne, biurowe, komunalne, projektowe, dozoru mienia, pralnicze, najem, dzierża wa, itp .
Podatki i opłaty - obejmują podatki i opłaty stanowiące koszty zwykłej działalności operacyjnej, Np. podatek od nieruchomości, akcyzowy, podatek od sprzedaży, opłaty za posiadanie samochodów, opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, administracyjne, opłaty za użytkowanie gruntów, ochronę środowiska, opłaty celne, manipulacyjne itp. Wynagrodzenia - obejmują ogół wynagrodzeń pieniężnych i w naturze oraz ich ekwiwalenty wypłacane pracownikom. Zaliczamy do nich:
Wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy,
wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów o dzieło i zlecenia,
honoraria,
wynagrodzenia prowizyjno - agencyjne
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - obejmują składki na ubezpieczania społeczne obciążające pracodawcę, składniki na FP, FGŚP, odpisy na ZFŚS, posiłki regeneracyjne, szkolenia pracowników dopłaty do biletów pracowniczych za przejazdy do i z pracy, ekwiwalenty za pranie, dopłaty do kwater pracowniczych, BHP itp.
Pozostałe koszty - obejmują koszty:


(…)

…, ekwiwalenty za pranie, dopłaty do kwater pracowniczych, BHP itp.
Pozostałe koszty - obejmują koszty:
podróży służbowych,
reprezentacji i reklamy,
ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
ryczałty za używanie przez pracowników dla celów służbowych własnych samochodów itp.
Koszty w układzie funkcjonalnym:
Układ kalkulacyjny - służy do gromadzenia i rozliczania kosztów według poszczególnych typów działalności…
…, magazynowanie w czasie transportu, ubezpieczenie dostawy, prowizje płacone pośrednikom itp.
Koszty ogólnego zarządu - są to koszty ogólno administracyjne (Np. wynagrodzenie kierownictwa jednostki, i komórek organizacyjnych ogólnego zarządu, koszty podróży służbowych, koszty biurowe, koszty łączności, ryczałty za używanie własnych samochodów na potrzeby jednostki, podatki i ubezpieczenia rzeczowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz