Ujęcie strategiczne w zarządzaniu

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ujęcie strategiczne w zarządzaniu - strona 1 Ujęcie strategiczne w zarządzaniu - strona 2 Ujęcie strategiczne w zarządzaniu - strona 3

Fragment notatki:

Ujęcie strategiczne W ostatnich latach w naukowej literaturze przedmiotu pojawiła si ę do ść interesuj ą ca propozycja badawcza, okre ś lana jako strategiczne uj ę cie problemów organizacji i kierownictwa. Nawi ą zuje ona do dorobku ogólnej teorii gier. Zrodziło j ą rozczarowanie do dotychczasowych koncepcji, które - jak si ę okazało - s ą w praktyce mało skuteczne, a co istotniejsze, zawieraj ą pewien element utopii. Zakłada si ę w nich mianowicie, ż e racjonalne zachowania uczestników organizacji pozwol ą im osi ą gn ąć przyj ę te cele. Tymczasem - jak słusznie zauwa ż aj ą A. K. Ko ź mi ń ski i A. M. Zawi ś lak - “realizacja tego postulatu prowadzi do pojawienia si ę du ż ych, zło ż onych układów organizacyjnych, zjawisk i efektów stanowi ą cych zaprzeczenie racjonalno ś ci”. Bywa, ż e dobrze pomy ś lane działania generuj ą swoje przeciwie ń stwo. Niemal w każdej dziedzinie ż ycia społecznego obserwujemy zjawiska oparte na przewrotnej niejako logice, zgodnie z któr ą chc ą c czyni ć dobrze, mimo woli czynimy ź le . Nowy sposób my ś lenia, o którym mowa, został zainspirowany przez M. Croziera i E. Friedberga, autorów dzieła pt. “Człowiek i system”, opublikowanego w polskim przekładzie w roku 1982 (franc. wyd. ksią ż ki ukazało si ę w roku 1977). Jest rzecz ą godn ą uwagi, ż e niemal w tym samym czasie ukazało si ę dzieło polskich autorów, pt. “Pewno ść i gra”, napisane w identycznej konwencji (pierwsze wyd. ukazało si ę w 1979 roku, drugie  w 1982). W nast ę pnych latach pojawiło si ę zreszt ą par ę innych jeszcze opracowa ń , w tym tak ż e opartych na badaniach empirycznych, nawi ą zuj ą cych do dorobku teorii gier . Jakkolwiek - wbrew intencjom ich autorów - nie doprowadziły one do stworzenia jakiej ś nowej teorii organizacji, to z pewno ś ci ą pozwoliły wykona ć w tym kierunku znacz ą cy krok. Ujawniły przede wszystkim nieznane dot ą d ź ródło rzeczywistych zachowa ń uczestników organizacji. Ź ródłem tym - najkrócej rzecz ujmuj ą c - okazały si ę przyj ę te i realizowane przez ludzi strategie. Od poj ę cia tego wła ś nie wzi ę ła swoj ą nazw ę koncepcja analizy problemów organizacji i zarz ą dzania jako gry społecznej, okre ś lana te ż jako uj ę cie strategiczne. Poj ę cie strategii jest tu, naturalnie rozumiane nieco inaczej, ni ż ma to miejsce w teoriach organizacji zbudowanych na koncepcjach klasycznych. W teoriach tych zwykło si ę na ogół pojmowa ć strategi ę jako sztuk

(…)

… i odpowiedzialności, a także
formalne i rzeczywiste zakresy władzy. Określają one repertuar dopuszczalnych zachowań,
wskazując m. in. jaką strategię należałoby wybrać, by uczestnictwo w grze było dla
jednostki opłacalne. Ograniczenia te jednak nie są w stanie całkowicie pozbawić ją owej
swobody. Ma ona na ogół szanse zachować się inaczej, niż partnerzy tego od niej oczekują.
Może przezwyciężać ograniczenia, jakie jej system stwarza. Nie każdy uczestnik
organizacji, naturalnie, ma w tym zakresie identyczne możliwości, nie każdy też chce i
umie z nich należycie skorzystać. Każdy jednak może próbować wykorzystywać dla
3 W momencie pojawienia się pierwszych prób rozpatrywania procesów organizacji
i kierowania w konwencji organizacyjnej gry stwierdzenia takie były traktowane niemal
jak naukowa herezja. Piszącemu te słowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz