Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej - strona 1 Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej - strona 2 Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej - strona 3

Fragment notatki:


Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej Uwagi ogólne Przepisy zamieszczone w rozdziale 7. działu III (art. 143-148b UGN) normują szczegółowo kwestie związane z udziałem w kosztach budowy na nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej.
Udział ten polega na obowiązku uiszczenia, zdefiniowanej w art. 4 pkt 11 UGN, opłaty adiacenckiej . W odniesieniu do tej definicji podkreślić trzeba, iż niniejszy rozdział nie dotyczy opłaty adiacenckiej ustalonej w związku ze scaleniem i podziałem, a także samym podziałem nieruchomości, które uregulowane są odpowiednio w art. 107 i art. 98a UGN. Art. 143 UGN o dnosi się jedynie do pozostałych przypadków wymienionych w art. 4 pkt 11 UGN i pozwala - choć nie w sposób wyczerpujący - na ustalenie, w jakich konkretnie sytuacjach faktycznych obowiązek ten może zostać nałożony. Dla naliczenia tej opłaty konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek :
wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach nie przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne lub, w przypadku braku planu, na nieruchomościach, które nie są faktycznie na takie cele wykorzystywane (art. 143 UGN);
poniesienie kosztów budowy tych urządzeń przynajmniej częściowo ze środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 143 UGN);
stworzenie warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo do korzystania z wybudowanej drogi (art. 145 UGN, art. 148b UGN);
wzrost wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej (art. 146 UGN);
obowiązywanie - w dacie stworzenia warunków pozwalających na podłączenie nieruchomości do urządzeń lub do korzystania z wybudowanej drogi (art. 145 UGN) - uchwały rady gminy określającej wysokość procentową stawki opłaty adiacenckiej (art. 146 UGN).
Nieruchomość W omawianym przepisie mowa jest o nieruchomości. Definicja nieruchomości gruntowej znajduje się w art. 4 pkt 1 UGN, jednak pojęcia „nieruchomość” ustawa nie definiuje. Powstaje zatem pytanie, czy traktując o nieruchomości ustawodawca miał na myśli wyłącznie nieruchomość gruntową w rozumieniu wzmiankowanej definicji.
Należy na nie udzielić odpowiedzi przeczącej. Jak wynika z art. 144 ust. 1 i ust. 2 UGN, w ustawie dokonane zostało wyraźne rozróżnienie pojęcia „nieruchomość” i „nieruchomość gruntowa”, a więc co do zasady nie sposób traktować ich jako równorzędnych. Skoro zaś przepisy ustawy nie definiują pojęcia nieruchomości, za miarodajną należy uznać w tym zakresie definicję ustawową z art. 46 KC. W art. 143 UGN mowa jest zatem zarówno o nieruchomościach gruntowych, jak i nieruchomościach budynkowych i lokalowych (z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do użytkownika wieczystego, chodzi wyłącznie o nieruchomości gruntowe).


(…)

… do użytkownika wieczystego, chodzi wyłącznie o nieruchomości gruntowe).
Opłata adiacencka nie znajdzie jednak zastosowania w przypadku nieruchomości, które w planie miejscowym przeznaczone zostały na cele rolne i leśne, natomiast w przypadku braku takiego planu - z pominięciem nieruchomości, które wykorzystywane są na wskazane powyżej cele. Ustalenie, czy nieruchomość wykorzystywana jest na cele rolne i leśne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz