Ubezpieczenia - wykład 6b

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia - wykład 6b - strona 1 Ubezpieczenia - wykład 6b - strona 2 Ubezpieczenia - wykład 6b - strona 3

Fragment notatki:

- uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczeniowych, w sprawach o odszkodowanie
- organizowaniu i nadzorowaniu ww. czynności
Momentem zawarcia umowy ubezpieczeniowej jest moment dostarczenia polisy ubezpieczeniowej.
Czynności brokerskie - czynności wykonywane przez pośrednika w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej polegające na:
- zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczeniowych
- wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezp.
- uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów bezp.., także w sprawach o odszkodowanie
- organizowaniu i nadzorowaniu ww. czynności
Broker jest zobowiązany przedstawić pisemną rekomendacje o raz zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej brokera. Agenci ubezpieczeniowi nie muszą posiadać owego ubezpieczenia, gdyż odpowiedzialność za ich działalność ponosi zakład ubezpieczeń. Wyjątkiem są multiagenci - agenci ubezpieczeniowi działający w imieniu minimum 2 podmiotów oferujących produkty ubezpieczeniowe z tego samego działu ubezpieczeń.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Głównym celem UFG jest zapewnienie wypłaty świadczeń z umów ubezpieczeń obowiązkowych i ubezpieczeń na życie, gdy zakłady nie są w stanie wykonać tych zobowiązań. UFG zajmuje się ponadto egzekucją administracyjną należności pieniężnych w związku z kontrolą spełnienia obowiązku zawierania umów ubezpieczenia OC kierowcy i OC rolnika.
Cel utworzenia UFG: wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego:
1) za szkody osobie, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu lub osoby kierującej w przypadku nieustalenia tożsamości sprawcy2) za szkody na mieniu, w sytuacji opisanej w pkt. 1, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni (kwotę świadczenia za szkodę w pojeździe pomniejsza się o 300 euro)
3) za szkodę na mieniu i sobie, gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń do zadań UFG należy również zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z tytułu:
1) umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników
2) umów ubezpieczenia budynków rolniczych
3) umów innych ubezpieczeń obowiązkowych oraz umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50%

(…)

… ubezpieczeń
w zapobieganiu zagrożeniom rynku ubezpieczeń
- wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących działalności ubezpieczeniowej oraz współdziałanie na wniosek właściwych podmiotów przy ich opracowywaniu
- stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między członkami Izby
Rzecznik Ubezpieczonych :
- reprezentuje interesy: ubezpieczonych, ubezpieczających, uposażonych, członków OFE, uczestników pracowniczych programów emerytalnych- zostaje powołany przez Premiera na wniosek 2 Ministrów ds. właściwych na 4-letnią kadencję
- od 2007 roku jest nim Halina Olendzka
Zadania Rzecznika Ubezpieczonych:
- rozpatruje indywidualne skargi
- uczestniczy w procesach legislacyjnych
- występuje do ZU lub do Ministrów, gdy źle się dzieje na rynku
- działalność edukacyjna
- sądy…
… samochody osobowe - 500 euro
samochody ciężarowe i autobusy - 800 euro
pozostałe pojazdy - 100 euro
- OC rolników - 30 euro
- ubezpieczenia budynków rolniczych - 100 euro
W przypadku OC kierowców kara zależy od długości okresu pozostawania bez ubezpieczenia:
- 20% opłaty - do 3 dni
- 50% opłaty - 4-14 dni
- 100% opłaty - ponad 14 dni
Członkostwo w UFG - składka na UFG:
- zakłady ubezpieczeń oferujące OC…
… w innych krajach UE)
Ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy
Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją ubezpieczenia samorządu gospodarczego powstałą w 1990 roku. OD 1995 roku przynależność do Izby jest obowiązkowa.
Podstawowe cele PIU:
- reprezentowanie i podejmowanie działań w celu ochrony wspólnych interesów członków Izby
- współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz