Ubezpieczenia OC- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia OC- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Ubezpieczenia OC. Ryzyko klasyczne i deliktowe. Odpowiedzialność cywilna jest to odpowiedzialność odszkodowawcza (majątkowa) jednego podmiotu w związku ze szkodą doznana przez inny podmiot na skutek określonych w ustawie zdarzeń. Istota OC polega na ciążącym na sprawcy szkody obowiązku jej naprawienia przez sprawcę. Kodeks cywilny przewiduje dwa reżimy OC za wyrządzoną szkodę: delktowa i kontraktowa. Odpowiedzialność deliktowa wiąże się ze szkodą jako samoistnym źródłem zobowiązania., obejmuje zobowiązania z czynów niedozwolonych ( są nimi nie tylko zawinione działania ludzkie, ale także nie noszące znamion winy oraz inne zdarzenia, jeśli w ich konsekwencji powstała szkoda, za którą prawo czyni kogoś odpowiedzialnym). Przesłanki do zaistnienia szkody deliktowej: 1. Powstanie szkody czyli uszczerbku ( majątkowego lub niemajątkowego; 2. Szkoda musi być spowodowana przez jakiś fakt, z którym ustawa łączy obowiązek odszkodowawczy, 3. Pomiędzy szkoda a faktem musi istnieć związek przyczynowy. Zasady odpowiedzialności deliktowej: -zasada winy; -ryzyka; -- słuszność - odpowiedzialność na zasad współżycia społecznego. Odpowiedzialność kontraktowa- ma miejsce, gdy w związku z istniejącym między stronami stosunkiem prawnym strona nie wykonała lub nienależycie wykonała wynikające z tego stosunku zobowiązanie, wskutek czego druga strona poniosła szkodę. Zasady- brak należytej staranności; - element obiektywny winy- niezgodność zachowania dłużnika z istotą obowiązków wobec wierzyciela; - element winy subiektywny -wadliwość postępowania dłużnika. W przypadku zbiegu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej poszkodowany ma prawo wyboru odpowiedzialności OC obowiązkowe architektów i inżynierów budownictwa; posiadaczy pojazdów mechanicznych, przewoźnika drogowego, lekarzy, farmaceutów-; OC obowiązkowe podmiotów przyjmujących zamówieniana świadczenia zdrowotne; brokerów i agentów, biegłych rewidentów, organizatorów turystyki, obowiązkowe OC rzeczników patentowych itp ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz