Ubezpieczenia majątkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia majątkowe - strona 1 Ubezpieczenia majątkowe - strona 2 Ubezpieczenia majątkowe - strona 3

Fragment notatki:


Ubezpieczenia majątkowe
Według definicji zawartej w Kodeksie Cywilnym (art.821) przedmiotem ubezpie­czenia majątkowego może być mienie albo odpowiedzialność cywilna. Ograniczenie przedmiotu ubezpieczenia majątkowego wyłącznie do odpowiedzialności cywilnej i mienia (czyli materialnych składników majątku) stanowi spuściznę po socjalistycznej teorii majątku jako przedmiotu ubezpieczenia. Ponieważ podział ten nie odpowiada potrzebom współczesnej gospodarki rynkowej, w literaturze podkreśla się potrzebę po­wrotu do powszechnie obowiązującej w krajach rozwiniętych teorii interesu majątko­wego w ubezpieczeniu. W myśl tej teorii przedmiotem ubezpieczenia może być każdy legalny interes majątkowy dający się wycenić w pieniądzach, a zatem majątek ubezpie­czonego pojmowany jako abstrakcyjna wielkość rachunkowa( wszystkie aktywa i pa­sywa obecne i przyszłe). Teoria ta pozwala na stosowanie konstrukcji ubezpieczenio­wych odpowiadających potrzebom obrotu gospodarczego. Na gruncie obecnie obowią­zującego prawa ubezpieczeniowego obowiązywanie teorii interesu ubezpiecze­niowego można- wbrew brzmieniu art. 821 k.c.- wywieść z treści art. 808 k.c. dopusz­czającego zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, czy z załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w którym przewiduje się prowadzenie działal­ności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń majątkowych, których przedmiot nie daje się zakwalifikować ani do mienia, ani do odpowiedzialności cywilnej. Z tego względu można postawić tezę, że przdmiotem ubezpieczenia majątkowego jest każdy interes gospodarczy dający wycenić się.
Umowa ubezpieczenia majątkowego- jest to umowa cywilno prawna dwóch lub więcej stron, na podstawie której ubezpieczyciel zobowiązuje się do spełnienia określo­nego w umowie świadczenia, ale ubezpieczony zobowiązuje się zapłacić określoną w umowie składkę.
Posiadane mieszkanie lub dom oraz wszystko to, co przez lata zostało w nim zgro­madzone, to prawdopodobnie najcenniejszy dorobek życia. Życie uczy, że w każdej chwili, w wyniku zdarzeń od nas niezależnych można utracić go w części lub w całości. Należy, zatem spróbować przewidzieć ewentualne starty i zastanowić się nad wyborem takiej ochrony ubezpieczeniowej, która pozwoli na odtworzenie utraconego mienia. Należy przy tym pamiętać, że szkody powstałe w efekcie różnych zdarzeń losowych mogą zostać wyrównane całkowicie lub częściowo, w zależności od cech wykupionej polisy.
Funkcje ubezpieczeń majątkowych: Ochronna- powinna spełniać zasady: realności, pełności, powszechności, szybko­ści wypłaty


(…)

… towarzystwo przy wypłacie odszkodowania. Na tej podstawie należy ustalać sumę ubezpieczenia dla poszczególnych składników ubezpieczanego mienia. Jeśli ubezpieczyciel np. zastrzega OWU, że odszkodowanie z tytułu utraty lub zniszczenia mienia o stopniu zużycia powyżej 50% będzie zawsze ustalone na podstawie wartości rzeczywistej, to nie ustala się dla niego sumy ubezpieczenia w oparciu o wartość odtworzeniową…
… in­dywidualnych ocen ryzyka dla poszczególnych obszarów niż pojedyncze oceny dla całego zakładu.
Podstawową wartością, którą należy określić przy zawieraniu ubezpieczenia mająt­kowego jest wysokość sumy ubezpieczenia. Określa ona maksymalną wartość odszko­dowania, które zostanie wypłacone przez ubezpieczyciela w razie wystąpienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia. Dokumenty ubezpieczeniowe: polisa…
… terrorystycznymi, trzęsieniem ziemi
jeżeli szkoda jest spowodowana wybuchem jądrowym lub skażeniem promienio­twórczym
Prawidłowo określona wysokość sumy ubezpieczenia powinna być skalkulowana tak, aby zapewnić wypłatę odszkodowania na poziomie maksymalnie zbliżonym do wyso­kości poniesionych strat.
Podstawą do określenia wysokości sumy ubezpieczenia jest wartość majątku oraz ocze­kiwania w zakresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest tym lepsze im szerszy zakres obejmuje i jest bardziej kompleksowe-, ale to kosztuje. Określenie sumy ubezpieczenia powinno być, więc pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy możliwościami finanso­wymi i dążeniem do maksymalnego pokrycia możliwych strat. Należy pamiętać, że stosowanie przesadnie oszczędnych rozwiązań może „zemścić” się w momencie wy­płaty odszkodowania. Wykupienie polisy nie ma na celu wydania nadwyżki pieniędzy- ma zapewnić środki na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzeń losowych. Podczas ustalania sumy ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na stosowane przez towa­rzystwo zasady wyceny majątku. W momencie wystąpienia szkody poniesione straty oszacowane będą według ich rzeczywistej wartości, ale otrzymane mogą przewyrzszać ten „suchy”szacunek. Wszystko zależy od tego, jaka…
… się ziemi, zalanie, wybuch, upadek statku powietrznego
Zniszczenia powstałe w wyniku akcji ratowania mienia, związanej z powyż­szymi zdarzeniami
Kradzież z włamaniem oraz dodatkowo rabunek, oszustwo, dewastacja i wanda­lizm
Zniszczenia powstałe w związku z powyższymi zdarzeniami
Wchodzące w skład ubezpieczanego mienia elementy różnią się pod względem podat­ności na określone rodzaje ryzyka. Oznacza…
…)- od żywiołów i kradzieży
dom w budowie- od żywiołów domek letniskowy- od żywiołów i kradzieży
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rabunku nie jest moż­liwe bez ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Natomiast ubezpieczenie mienia ruchomego może być zawierane niezależnie od ubezpieczenia nieruchomości (substancji budynku, elementów stałych).
Ubezpieczenia od ognia…
…. podanie spisu i zdjęć oraz wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.
Sprzęt przechowywany w komórkach, piwnicach, strychu lub garażu - może być ubezpieczany w ramach składki podstawowej lub za dodatkową opłatą.
Co chcemy zabezpieczyć przed kradzieżą z włamaniem?
Kradzież zawsze jest kwalifikowana jako zdarzenie o największym ryzyku wystąpienia, dlatego taryfikowana jest osobno i przy zastosowaniu najwyższych…
… jest udokumentowany)
niektóre zwierzęta domowe (psy, koty, ptaki, ryby) pod warunkiem, że nie są utrzymywane w celach hodowlanych lub handlowych
Ubezpieczenie obejmuje zwyczajowo nie tylko elementy stałe i mienie ruchome znaj­dujące się w domu lub mieszkaniu, ale także w garażu, piwnicy, pralni domowej i na strychu. Niektóre towarzystwa- bez dodatkowych opłat- obejmują ochroną także mienie ruchome w trakcie…
…, który może mieć postać franszyzy redukcyjnej lub integralnej. Franszyza redukcyjna - polega na każdorazowym pomniejszeniu odszkodowania o określoną w polisie kwotę. Jeśli rozmiar szkody nie przekracza tej kwoty - nie ma odszkodowania.
Franszyza - 20 zł; szkoda - 100 zł; wypłata - 80 zł
Franszyza - 20 zł; szkoda - 50 zł; wypłata - 30 zł
Franszyza - 20 zł; szkoda - 10 zł; wypłata - nie ma
Franszyza integralna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz